Paraugprakses rokasgrāmata
Praktiska
paraugprakses
rokasgrāmata
azbesta
risku
novēršanai
vai
mazināšanai
darbā
ar
azbestu
(vai
darbā,
kas
var
būt
saistīts
ar
to):
darba
devējam,
nodarbinātajiem un darba inspektoram
Rokasgrāmatu
izdevusi
Vecāko
darba
inspektoru komiteja (VDIK)
Paraugprakses rokasgrāmata
nesaistošiem noteikumiem
ar
EIROPAS KOMISIJA
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju
ĢD
Sociālais dialogs, Sociālās tiesības, Darba apstāķi,
Izmaiņu pieņemšana
Darba veselība, drošība un higiēna
Paraugprakses rokasgrāmata
Praktiska paraugprakses rokasgrāmata azbesta risku
novēršanai un mazināšanai darbā ar azbestu (vai darbā,
kas var būt saistīts ar to): darba devējam, nodarbinātajiem
un darba inspektoram
Vecāko
darba
inspektoru
komiteja
(VDIK)
ir
noteikusi
vajadzību
pēc
praktiskas
rokasgrāmatas
azbesta
risku
novēršanai
vai
mazināšanai
dažādajos
darbos
ar
azbestu
vai
darbā,
kas
var
būt
saistīts
ar
to.
Šī
rokasgrāmata
ir
sagatavota
izmantošanai 2006. gada azbesta kampaņā, ko visā Eiropā pēc atklāta uzaicinājuma
piedalīties konkursā veic neatkarīga līgumslēdzēja puse (Darba medicīnas institūts
DMI).Tā sniedz vispārīgas informācijas pamatu darba inspektoram, darba devējam
un
nodarbinātajam.
Eiropas
sociālie
partneri
(arodbiedrību
un
darba
devēju
pārstāvji), Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļi
ir veicinājuši šā dokumenta projektu apspriešanu rīcības komitejā.
Eiropā valstu tiesību Akti atspoguļo attiecīgo Eiropas direktīvu vispārējās prasības.
Tomēr tiesību Aktus īsteno, izmantojot valstu noteikumus, kas starp dalībvalstīm var
atšķirties. Dažās dalībvalstīs ir pieejami arī izsmeļoši norādījumi. Šīs rokasgrāmatas
mērķis ir veicināt paraugpraksi, kas gūta kādā no dalībvalstīm vai jebkur citur, un tajā
ir iekļauts izklāsts par jaunākajiem uzlabojumiem praksē.
Eiropas
Azbesta
konferencē
2003. gadā
pieņēma
Drēzdenes
deklarāciju
par
nodarbināto aizsardzību pret azbestu”, kurā ieteica, ka Eiropas Komisijai un VDIK
jāizstrādā tādas praktiskas pamatnostādnes kā šīs (Zieschang et al, 2003).
Šajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta praktiskai profilaksei, un tā skar
plašu tāda darba veidu loku, kas ir saistīts ar azbestu vai var būt saistīts ar to.
Eiropas Komisija
VECĀKO DARBA INSPEKTORU KOMITEJA (VDIK)
RĪCĪBAS GRUPA
Mr Bernhard Brückner
Dr Jean-Marie De Coninck
VDIK rīcības grupas vadītājs
VDIK vadības komitejas priekšsēdētājs
„Eiropas Azbesta kampaņa 2006”,
„Darba aizsardzības” nodaļas vadītāja vietnieks
Hesenes zemes Sociālo lietu ministrija
Dostojewskistr. 4
DE-65187 WIESBADEN Vācija
E-pasts: [email protected]
VDIK ekspertu sekretariāts
Eiropas Komisija
Veselība, drošība un higiēna darbā
Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju
ģenerāldirektorāts
Euroforum Building,
10 Rue Robert Stumper,
L 2557 Luksembourg
E-pasts: [email protected]
Mr Gerd Albracht
Novērotājs
Vecākais darba drošības un veselības speciālists
Starptautiskais darba birojs
Darba drošības koordinators
CH 1211 GENEVA 22
Šveice
E-pasts: [email protected]
www.ilo.org/safework
Mr Kevin Enright
ACSH
Vadītājs
Drošības dienests – ESB
Lower Fitzwilliam Street
Dublin 2
Īrija
E-pasts: [email protected]
www.ilo.org/labourinspection
Mr Mieczyslaw Foltyn
Dr Michael Au
VDIK delegāts
Hesenes zemes Sociālo lietu ministrija
Postfach 3140,
Dostojewskistraße 4
DE 65187 Wiesbaden
Vācija
VDIK delegāts
Vecākais eksperts, Arodrisku departaments
Galvenā darba inspekcija
38/42 Krucza St.
PL-00-926 Warsaw
Polija
Email: [email protected]
E-pasts: [email protected]
Dr Martin Gibson
Mr Angel Carcoba
ACSH
Confederation Sindical de Comisiones Obreras
C/. Fernández de la Hoz 12
ES-28010 MADRID
Spānija
E-pasts: [email protected]
VDIK delegāts
Veselības aizsardzības un darba drošības inspekcija
Belford House
59 Belford Road
Edinburgh EH4 3 UE
Apvienotā Karaliste
E-pasts: [email protected]
Mrs Roisin McEneany
VDIK delegāte
Vecākā inspektore
Veselības aizsardzības un darba drošības iestāde
Darba higiēnas nodaļas vadītāja
10 Hogan Place
Dublin 2
Īrija
Mrs Lidija Korat
VDIK delegāte
Inšpektorica I in vodja območne enote
Inšpektorat RS za delo
Parmova 33
SI 1000 LJUBLJANA
Slovēnija
E-pasts: [email protected]
E-pasts: [email protected]
iii
Mrs Mathilde Merlo
Mr Lars Vedsmand
VDIK delegāte
ACSH
DRT Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement
Sous-direction des conditions de travail
Bureau de la protection de la santé en milieu de
travail
39-43,quai André Citroên
Arodveselības un darba drošības inspekcija
BAT Kartellet
Kampmannsgade, 4
DK 1790 København V
Dānija
E-pasts: [email protected]
FR-75902 PARIS CEDEX 15
Francija
E-pasts: [email protected]
Dr. François Pellet
ACSH
UIMM
56, Avenue de Wagram
FR – 75854 PARIS Cedex 17
Francija
E-pasts: [email protected]
KONSULTANTI EKSPERTI
AD Jones
Darba medicīnas institūts (IOM)
Research Avenue North,
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP,
Apvienotā Karaliste
www.iom-world.org
E-mail [email protected]
J Tierney
Darba medicīnas institūts (IOM)
Research Avenue North,
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP,
Apvienotā Karaliste
E-mail [email protected]
AG Sheel
Darba medicīnas institūts (IOM)
Research Avenue North,
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP,
Apvienotā Karaliste
E-mail [email protected]
C James
Darba medicīnas institūts (IOM)
Research Avenue North,
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AP,
Apvienotā Karaliste
E-mail [email protected]
SATURS
PRIEKŠVĀRDS
VII
1
IEVADS
1
2
AZBESTS
3
3
AZBESTA IETEKME UZ VESELĪBU
6
4
AZBESTU SATUROŠI MATERIĀLI
10
4.1
IEVADS
10
4.2
KAS DARĀMS?
16
5
RISKA NOVĒRTĒJUMS UN PLĀNS PIRMS DARBA SĀKŠANAS
23
5.1
IEVADS
23
5.2
KAS JUMS JĀDARA
25
5.3
DARBA PLĀNA PĀRBAUDES SARAKSTA PIEMĒRS
26
6
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS
31
6.1
VAJADZĪGIE LĒMUMI
31
6.2
NORĀDĪJUMI, pieņemot LĒMUMUs PAR AZBESTU SATUROŠIEM
MATERIĀLIEM ĒKĀS
31
6.3
Lēmumi par to, vai par darbu jĀpaziņo
35
7
APMĀCĪBA UN INFORMĀCIJA
39
7.1
IEVADS
39
7.2
APMĀCĪBAS SATURS
39
7.3
APMĀCĪBAS PROGRAMMA JŪSU UZDEVUMS
44
7.4
InformĀCIJA
45
8
APRĪKOJUMS
46
8.1
APRīKOJUMS
46
8.2
elpoŠanas orgĀnu AIZSARGlĪdzekļu IZVĒLE UN IZMANTOŠANA
48
8.3
IEKĀRTU TEHNISKĀ APKOPE
52
8.4
JŪSU UZDEVUMS
53
9
VISPĀRĒJIE IETEKMES MAZINĀŠANAS PRINCIPI
55
9.1
VISPĀRĒJĀ pieeja
55
9.2
JŪSU UZDEVUMS
56
10
AR AZBESTU IESPĒJAMI SAISTĪTS DARBS
57
11
ZEMĀKA RISKA DARBS AR AZBESTU
60
11.1
ZEMĀKA RISKA DARBU DEFINĪCIJA
60
11.2
vispārējās procedūras zemāka riska darbu veikšanai
60
11.3
ZEMĀKA RISKA DARBU piemērs
66
12
DARBI AR AZBESTU, PAR KURIEM JĀPAZIŅO
74
12.1
IEVADS
74
12.2
VISPĀRĒJĀS PROCEDŪRAS PAZIŅOŠANAI PAR DARBIEM
74
12.3
NOROBEŽOJUMS AZBESTA aizvākšanas DARBu veikšanai
79
12.4
INDIVIDUĀLĀ sanācija
85
12.5
PUTEKĻU ierobežošanas PAŅĒMIENI
90
12.6
IEKAPSULĒŠANA UN norobežoJums
98
12.7
NOROBEŽOJUMA PĀRBAUDE, KONTROLE UN APKOPE
99
12.8
ATKRITUMU aizvĀkŠana
100
12.9
SATĪRĪŠANA UN PABEIGŠANA
101
13
NOJAUKŠANA
105
14
NODARBINĀTIE UN DARBA VIDE
109
14.1
IEVADS
109
14.2
NodarbinĀtie
109
14.3
DARBA VEIDS
109
14.4
DARBA VIDE
110
15
ATKRITUMU APGLABĀŠANA
114
15.1
IEVADS
114
15.2
APSVERAMIE JAUTĀJUMI
114
15.3
TRANSPORTA DOKUMENTĀCIJA
115
15.4
KAS DARĀMS
115
16
KONTROLES UN MĒRĪJUMU VEIKŠANA
117
16.1
IEVADS
117
16.2
Gaisa paraugu ņemšana un paraugu analizēšnas metodes
117
16.3
GAISA KONTROLES IEMESLI
118
16.4
ORGANIZĀCIJAS IZVĒLE KONTROLES VEIKŠANAI
119
16.5
KAS JĀDARa?
119
16.6
INFORMĀCIJA
120
17
CITAS IESAISTĪTĀS PERSONAS
122
17.1
KAS VĒL IR IESAISTĪTS?
122
17.2
IESAISTĪŠANĀS AZBESTA DARBU PLĀNOŠANĀ
122
17.3
SAGLABĀTIE AZBESTU SATUROŠI MATERIĀLI
123
17.4
ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA
123
17.5
KAS jĀdara?
123
18
AZBESTS CITĀS VIETĀS (TRANSPORTA LĪDZEKĻI, MEHĀNISMI
U.C.)
125
18.1
IEVADS
125
18.2
IZMANTOŠANAS DAŽĀDĪBA
125
18.3
AZBESTA IETEKMES NOVĒRŠANAS PRINCIPI
125
18.4
ĪPAŠOs GADĪJUMos apsveramie jautājumi
125
19
MEDICĪNISKĀ NOVĒROŠANA
128
19.1
NOVĒROŠANA
128
19.2
KAS DARĀMS
129
20
BIBLIOGRĀFIJA
131
21
PIELIKUMS
135
PRIEKŠVĀRDS
Eiropas konferencē par azbesta bīstamību, kas notika 2003. gadā Drēzdenē un kurā
piedalījās pārstāvji no visām Eiropas valstīm, ES Komisijas un Starptautiskās darba
organizācijas (ILO), tika pievērsta uzmanība tam, ka lielākajā daļā valstu azbests vēl
joprojām
ir
galvenā
kancerogēnā
indīgā
viela
darba
vietās.
Ņemot
vērā
aptuveni 20 000 nāves
gadījumus
plaušu
vēža
dēļ
un
10 000 mezoteliomas
gadījumus
gadā
Rietumeiropas,
Ziemeļamerikas
rūpnieciski
attīstītajās
valstīs
un
Japānā, ir skaidrs, ka azbesta iedarbība vēl joprojām ir lielākā veselības problēma,
kura
jāiekļauj
darba
programmā
un
kurai
jāpiešķir
galvenā
prioritāte
profilakses
pasākumos.
Azbests
nepārtraukti
ir
galvenais
jautājums
nodarbināto
veselības
nodrošināšanas pasākumos.
Saskaņā ar Eiropas tiesību Aktiem, kopš 2005. gada janvāra (Direktīva 1999/77/EK)
ir
aizliegta
azbestu
saturošu
produktu
vai
vielu
tirdzniecība
un
izmantošana.
No 2006. gada 15. aprīļa (Direktīva 2003/18/EK, ar ko groza Direktīvu 83/477/EEK) ir
spēkā
stingrāki
pasākumi,
lai
aizsargātu
nodarbinātos
pret
azbesta
šķiedru
iedarbības
risku.
Neraugoties
uz
pieņemtajiem
tiesību
aktiem,
praksē
saglabājas
azbesta iedarbības novēršanas problēma, veicot aizvākšanas, nojaukšanas, kārtējā
remonta un apkopes darbus. Turklāt ciešo ekonomisko sakaru un globalizācijas laikā
mums jāpievēuzmanība tam, lai mūsu pūlēm nedarbotos pretī atkārtota azbestu
saturošu materiālu ievešana.
Pēc Drēzdenes deklarācijas ieteikumiem Vecāko darba inspektoru komiteja (VDIK) ir
izveidojusi
darba
grupu,
lai
izstrādātu
paraugprakses
praktiskas
pamatnostādnes
atlikušajās darbības jomās, kas saistītas ar azbesta iedarbības risku, un 2006. gadā
sāktu Eiropas kampaņu attiecīgo direktīvu īstenošanas uzraudzībai.
„Paraugprakses pamatnostādnes”:
ƒ
palīdzēs
noteikt
azbestu
un
azbesta
produktus
ražotņu,
iekārtu
un
ēku
izmantošanas, apkopes un kārtējā remonta laikā un vairos informētību par to
esību;
ƒ
aprakstīs paraugpraksi, kā aizvākt azbestu (cita starpā, izmantojot putekļu
savācēju, norobežojumu un aizsargierīces) un kā rīkoties ar azbestcementa
produktiem un atkritumiem;
ƒ
veicinās
aizsargierīču
un
aizsargtērpa
izmantošanu,
kas
izstrādāti,
ņemot
vērā cilvēcisko faktoru un individuālo dažādību.
Rokasgrāmata būs pieejama darba devējiem un nodarbinātājiem.
Darba
inspekcijas
kampaņu
pabeigs
2006. gada
otrajā
pusgadā
visās
Eiropas
Savienības
dalībvalstīs,
kurās
nodarbināto
veselības
aizsardzības
nolūkā
notiek
azbestu
saturošu
materiālu
apkope,
nojaukšana,
aizvākšana
vai
apbedīšana.
Pārbaudes
veiks
valstu
Darba
inspekcijas
(un,
ja
vajadzīgs,
darba
drošības
un
veselības
aizsardzības
iestādes).
Kampaņas
mērķis
ir
atbalstīt
Direktīvas 2003/18/EK,
ar
ko
groza
Direktīvu 83/477/EEK,
īstenošanu,
kuras
noteikumus
visām
Eiropas
Savienības
dalībvalstīm
bija
jāievieš
ne
vēlāk
kā
līdz 2006. gada
15. aprīlim.
Pārbaužu
kampaņu
ievadīs
informatīvi
un
mācību
pasākumi.
Eiropas Savienības dalībvalstu darba inspekcijas piedāvā atbalstu mūsu partneriem
ārpus
Eiropas.
Pašreizējos
VDIK
mācību
materiālus,
2006. gada
kampaņas
dokumentus un paraugprakses pamatnostādnes var izmantot jebkurā citā valstī, kura
vēlas novērst azbesta un tā izmantošanas radītos veselības apdraudējumus. Šīm
valstīm kā obligātais standarts var noderēt ILO Konvencija 162; šī konvencija un
paraugprakses
piemēri
paredz
tādu
pamatlīmeni,
kas
kā
minimālais
jāievēro
starptautiskajai sabiedrībai.
Cienījamais lasītāj,
Šī
„Praktiskā
paraugprakses
rokasgrāmata
azbesta
risku
mazināšanai
darbā
ar
azbestu (vai darbā, kas var būt saistīts ar to)” ir Vecāko darba inspektoru komitejas
un ES Komisijas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas,
kurā
pārstāvēti
darba
devēji
un
nodarbinātie,
kopīga
darba
rezultāts,
un
tas
ir
turpmāks solis, lai likvidētu azbestu Eiropas darba vietās. Mēs ceram, ka Jūs to
izlasīsiet un izmantosiet to savā rīcībā.
Galvenās mērķgrupas ir darba devēji, nodarbinātie un darba inspektori.
ƒ
Darba devējam
šajā
rokasgrāmatā
sniegta
informācija
par
mūsdienu
tehniskajiem,
organizatoriskiem
un
individuālās
drošības
un
veselības
aizsardzības pasākumiem, kurus piemērot ir darba devēja pienākums.
ƒ
Nodarbinātajam šajā rokasgrāmatā paredzēta informācija par aizsardzības
pasākumiem,
pievērsta
uzmanība
galvenajiem
jautājumiem,
kuros
nodarbinātais
jāapmāca,
un
sniegta
motivācija
aktīvi
sekmēt
drošus
un
veselīgus darba apstākļus.
ƒ
Inspektoram šajā rokasgrāmatā aprakstīti galvenie aspekti, kuri jāpārbauda
pārbaudes apmeklējumos.
Šo
rokasgrāmatu
papildina
īpaša
Eiropas
Darba
drošības
un
veselības
aizsardzības aģentūras tīmekļa vietne, kurā jūs atradīsiet papildu informāciju un
īpašas saites ar valstu veselības aizsardzības un darba drošības tīmekļa vietnēm
attiecībā uz azbesta iedarbības riskiem.
http://osha.eu.int/OSHA
Papildus izmantošanai 2006. gada Azbesta pārbaudes kampaņā šīs rokasgrāmatas
mērķis
ir
visus,
kas
darbā
ir
pakļauti
azbesta
iedarbības
riskam,
nodrošināt
ar
vispārīgām Eiropas paraugprakses pamatnostādnēm.
Dr. Bernhard Brückner
Mr. Jose-Ramon Biosca de Sagastuy
Direktora vietnieks
Nodaļas vadītājs
Arodveselības
un
darba
drošības
Nodarbinātības,
sociālo
lietu
un
departaments
vienlīdzīgu iespēju ĢD
Hesenes zemes Sociālo lietu ministrija
Darba veselība, drošība un higiēna
Vācija
Luksemburga
1
IEVADS
Šo
rokasgrāmatu
ir
izdevusi
Vecāko
darba
inspektoru
komiteja
(VDIK),
strādājot
ar
sociālajiem partneriem (arodbiedrību pārstāvjiem un darba devējiem), Darba drošības un
veselības
aizsardzības
padomdevēju
komiteju
(ACSH).
Tā
ir
paredzēta,
lai
nodrošinātu
vispārīgu un kopīgu informācijas avotu, ko izmantotu darba inspektori, darba devēji un
nodarbinātie visā Eiropā. Rokasgrāmata tika sagatavota, lai atbalstītu 2006. gada azbesta
kampaņu, bet ar tādu ieceri, ka tai jābūt noderīgai arī pēc 2006. gada, un tādējādi turpmākajos
gados to varētu pārskatīt, iekļaujot tajā paraugprakses attīstību.
Rokasgrāmatas darbības joma ir plaša, jo tā ietver informāciju par trīs darba vides situācijām:
·
darbs, kas var būt saistīts ar azbestu (piemēram, ēkās, kurās pēņi atklāj azbesta
risku nepilnīgas uzskaites vai nepilnīgas aizvākšanas dēļ);
·
darbs, kuru veicot, azbesta klātbūtne gaisā ir neliela;
·
darbs, kas saistīts ar lielu azbesta iedarbības risku gaisā un ko veic darbuzņēmēja
speciālisti.
Tāpēc rokasgrāmatā ir vairākas nodaļas, kurās ir aplūkotas visas trīs situācijas, un dās
nodaļās ir pievērsta uzmanība katrai situācijai atsevišķi.
·
No 1. līdz 4. nodaļai sniegts vispārīgs ieskats un raksturots, kas ir azbests, kāda ir tā
ietekme uz veselību, kādi materiāli satur azbestu un kur tie ir sastopami.
·
No 5. līdz 7. nodaļai aprakstīta plānošana un sagatavošanās pirms darba sākšanas,
t.i, riska novērtējums, rakstisku norādījumu (vai darba plāna) izstrāde, lēmumu
pieņemšanas process par veicamo darbu un to, vai par šādu darbu ir jāpaziņo un vai
būs vajadzīga medicīniskā uzraudzība, un nodarbinātajiem paredzētā apmācība.
·
No 8. līdz 12. nodaļai aprakstīti praktiski pasākumi, kas jāveic, uzņemoties darbu,
kurā
ir
(vai
var
būt)
saskare
ar
azbestu.
Rokasgrāmatas
8. nodaļā
aprakstīts
vajadzīgais
aprīkojums,
9. nodaļā
aprakstīta
vispārējā
pieeja
azbesta
ietekmes
pārbaudei, 10. nodaļā aprakstītas procedūras apkopes darbos, kurus veicot, ir risks
saskarties ar azbestu; 11.nodaļā aprakstītas procedūras darbā, kas ir novērtēts kā
zema riska darbs, un 12. nodaļā aprakstītas procedūras, ko izmanto paziņojot par
darbu ar azbestu (piemēram, azbesta aizvākšanas darbu).
·
No
13.
līdz
17. nodaļai
plašāk
aplūkoti
konkrēti
aspekti:
nojaukšanas
darbi
(13. nodaļa),
nodarbinātais
un
darba
vide
(14. nodaļa),
būvgružu
apglabāšana
(15. nodaļa), uzraudzība un mērīšana (16. nodaļa), citas personas, kurām ir konkrēti
uzdevumi,
piemēram,
pasūtītājs,
arhitekti
un
celtniecības
iekārtu
vadītāji
(17. nodaļa) un saskare ar azbestu citās situācijās, piemēram, transportlīdzekļos un
mehānismos (18. nodaļa).
·
Rokasgrāmatas 19. nodaļā aprakstīta medicīniskā uzraudzība.
Darbs ar azbestu var būt saistīts ar darbu augstumā, karstā laikā, ar ierobežotiem un neērtiem
aizsarglīdzekļiem. Tā kā šajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir veltīta ar azbestu saistītajiem
veselības apdraudējumiem, būtiski ir ņemt vērā to, ka nav jāaizmirst citi riski (piemēram,
nokrišana no augstuma, kas iespējama caur trauslu azbestcementa jumtu).
Dalībvalstu noteikumos un praksē ir dažas izteiktas aķirības attiecībā uz pieeju azbesta
iedarbības riska kontrolei un mazināšanai. Kopumā katrai no šīm pieejām ir gan pozitīvie, gan
1
negatīvie aspekti, un šajā rokasgrāmatā ir sniegti komentāri un skaidrojumi, ja ir alternatīvas
metodes, kuras ir attiecīgajai pieejai un situācijai raksturīga un pamatojama „paraugprakse”.
Kritēriji, pēc kuriem izvēlas metodes iekļaušanai rokasgrāmatā, paredz, ka praksei jābūt:
·
drošai un kā pierādītai pieejai, par kuru ir zināms, ka tā ir labi piemērojama;
·
tādai, kas apvieno informāciju no dažādiem norādījumu avotiem, un kura līdz ar to ir
teorētiski vislabākā;
·
tādai, kura konkrētos apstākļos ir pierādīta kā vislabākā;
·
tādai, kura praktiski attīstās.
Ir paredzēts, ka rokasgrāmatai jābūt pēc iespējas kodolīgai un viegli lasāmai, izvairoties no
atkārtojumiem. Tāpēc starp tās daļām ir mijnorādes, piemēram, lai tikai vienreiz izskaidrotu
apsvērumus par aizsargtērpa izvēli un valkāšanu.
Kodolīgajā rokasgrāmatā, kas ietver
plašu praktisku uzdevumu klāstu, var būt atsevišķi
sīkākas informācijas izlaidumi. Tāpēc attiecīgie izlaidumi nav jāuzskata par citu attiecīgo
pasākumu apzinātu neiekļaušanu.
Direktīva 83/477/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/18/EK, dalībvalstīs
ir ieviesta ar valsts tiesību aktiem, kas praktiskā ziņā var būt atšķirīgi. Tāpēc šī rokasgrāmata
apzināti
tiek
prezentēta kā nesaistoša
rokasgrāmata,
lai
tā sniegtu
vislabākos
praktiskos
ieteikumus
neatkarīgi
no
tā,
vai
konkrētā
paraugprakse
ir
saistoša
prasība
katras
ES
dalībvalsts tiesību aktu kopumā. Rokasgrāmatas 1. pielikumā ir valstu attiecīgo noteikumu
saraksts, ko iesniegusi katra dalībvalsts.
Tā kā šajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta azbesta iedarbības riska novēršanai, tā
neietver
pārvietojamo
būvlaukumu
direktīvas (92/57/EK)
prasības.
Tā,
piemēram,
pārvietojamā
būvlaukumā
veicot
jebkuru
darbu,
higiēnas
telpas
individuālai
sanācijai
jāpapildina
ar
atbilstošām
labierīcībām.
Ja
saskaņā
ar
pārvietojamo
būvlaukumu
direktīvu (92/57/EK) ir vajadzīgs veselības aizsardzības un darba drošības plāns, tad tajā
jāietver drošības pasākumi darbā ar azbestu. Ja saskaņā ar šo direktīvu ir vajadzīga veselības
aizsardzības un darba drošības pasākumu uzskaite, tajā ir jāietver būvlaukumā saistībā ar
azbestu veiktā uzskaite (piemēram, piesārņojuma attīrīšanas apliecība).
Šajā rokasgrāmatā ir skaidri norādījumi darba devējam, nodarbinātajam un inspektoram.
Tomēr lasītāji atradīs norādījumus, kas domāti informācijai arī citām personām. Tajā ir
nodaļa, kas īpaši paredzēta arī tiem, kuru darbs ir saistīts ar azbestu, piemēram, pasūtītājiem,
kuri pieņem azbesta piesārņojuma aizvākšanas darbus, vai personām, kas ievācas ēkā pēc
azbesta aizvākšanas, vai arodveselības un darba drošības konsultantiem.
Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt praktiskus padomus par to, kā likvidēt un mazināt gaisā esošā
azbesta iedarbību. Lielākā uzmanība tajā ir pievērsta labai un paraugpraksei, lai mazinātu
azbesta iedarbību.
2
2
AZBESTS
Azbests ir vairāku dabīgo minerālu šķiedru veids. Tā galvenie veidi ir:
·
·
·
·
·
·
krizolīts (baltais azbests),
krokidolīts (zilais azbests),
azbesta gruenerīts, (amozīts, brūnais azbests),
azbesta aktinolīts,
azbesta antofilīts,
azbesta tremolīts.
Pirmie trīs ir galvenie komerciāli izmantotie azbesta veidi. Lai gan tie ir zināmi pēc krāsas,
tos nevar droši noteikt vienīgi pēc krāsas, ir vajadzīgas laboratorijas analīzes.
Azbests var būt daudzu produktu sastāvā (skatīt 4. nodaļu). Ja šķiedras var nokļūt gaisā, tad
var rasties apdraudējums no gaisā esošo šķiedru ieelpošanas. Mikroskopiskās šķiedras var
uzkrāties plaušās un būt tur daudzus gadus, un tās var izraisīt saslimšanu pēc daudziem
gadiem, parasti vairākām desmitgadēm.
Ja šķiedras produktā vai materiālā ir vāji saistītas šā produkta/materiāla irdenuma vai stāvokļa
dēļ, tad tas palielina risku, ka azbesta šķiedras nokļūst gaisā. Turpretī, ja šķiedras ir stingri
saistītas cietā materiālā, tad, domājams, ka šķiedras gaisā tik viegli nenokļūs. Vairākās
dalībvalstīs ir noteiktas procedūras, ar ko piešķir prioritāti tādiem azbestu saturošu materiālu
aizvākšanas darbiem, kurus uzskata par bīstamākajiem.
Visi azbesta veidi ir 1. klases kancerogēni, un tas nozīmē, ka tie, kā zināms, ir vēža izraisītāji.
Direktīvā 83/477/EEK,
kurā
jaunākie
grozījumi
izdarīti
ar
Direktīvu 2003/18/EK,
ir
paredzēts,
ka
visu
azbesta
veidu
iedarbība
uz
nodarbinātajiem
ir
pieļaujama
ne
vairāk
kā 0,1 šķiedru/ml. Azbesta visu veidu iedarbība jāsamazina līdz minimumam, un jebkurā
gadījumā tai jābūt zemākai par robežvērtību.
Dažās dalībvalstīs ir prasības, lai, pieņemot lēmumu par apdraudējuma prioritāti, ņemtu vērā
azbesta
veidu.
Tas
tā
ir,
jo
epidemioloģiskie
dati
liecina
par
to,
ka
konkrētā
šķiedru
koncentrācijā
(to
darba
vietā
nosaka,
izmantojot
standarta
metodi)
krokidolītazbests
ir
kaitīgāks
nekā
amozītazbests,
kas
savukārt
ir
kaitīgāks
nekā
krizolītazbests.
Tomēr
tas
nemaina
praksē
piemērojamās
prasības,
lai
izmantotu
paraugpraksi
azbesta
iedarbības
novēršanai.
Šajā rokasgrāmatā sniegti praktiski norādījumi azbesta iedarbības novēršanai vai mazināšanai.
Kā
parādīts
2.1. attēlā,
Eiropā
20. gadsimtā
azbesta
gada
patēriņš
ir
ļoti
mainījies.
Virta (2003) apkopotie dati par azbesta patēriņu 27 Eiropas valstīs skaidri liecina par to, ka
apmēram no 1950. līdz 1980. gadam azbesta patēriņš ir strauji palielinājies, bet pēc tam, kad
dažas dalībvalstis ieviesa azbesta izmantošanas ierobežojumus vai aizliegumus, tas ir sācis
samazināties.
Samazināšanās
kļuva
straujāka,
kad
ar
Eiropas
Komisijas
direktīvām
deviņdesmitajos
gados
tika
noteikti
aizliegumi.
Nozīmīgs
aizliegums
izmantot
un
tirgot
azbestu
saturošus
produktus
(pēc
Eiropas
Komisijas
Direktīvas 1999/77/EK)
stājās
spēkā 2005. gada
1. janvārī.
Aizliegumi
azbesta
iegūšanai
un
azbestu
saturošu
materiālu
ražošanai
un
apstrādei
(pēc
tam,
kad
tika
pieņemta
Direktīva 2003/18/EK)
stājās
spēkā 2006. gada aprīlī. Līdz ar to ar azbestu saistītās problēmas Eiropā saglabājas attiecībā
uz to azbestu, kas jau ir ēkās, ražotnēs vai iekārtās.
3
ES dalībvalstu vidū ir bijušas būtiskas aķirības arī tādēļ, ka dažas valstis no apmēram
astoņdesmitajos gada samazināja azbesta patēriņu, kamēr citas turpināja to izmantot līdz
pagājušā gadsimta beigām.
2.1. attēls Aptuvenais kopējais azbesta patēriņš Eiropā no 1920. līdz 2000. gadam
(datu avots: Virta 2003).
2.2. attēls Skenētā elektroniskā mikrogrāfijā attēlotas krizolīta azbesta šķiedras.
4
2.3. attēls Skenētā elektroniska mikrogrāfija attēlotas amozīta azbesta šķiedras.
5
3
AZBESTA IETEKME UZ VESELĪBU
Azbests ir kaitīgs, kad tas ir izklīdināts gaisā ļoti smalku šķiedru veidā, kas ar neapbruņotu aci
nav redzamas. Minēto azbesta šķiedru ieelpošana var izraisīt kādu no šādām trim slimībām:
·
azbestozi, plaušu audu rētošanos,
·
plaušu vēzi,
·
mezoteliomu, plaušu pleiras (gludais, lubricētais dubultais membrānas apvalks, kas
satur plaušas) vai vēderplēves (gludā, dubultā membrāna, kas izklāj vēdera dobuma
iekšpusi) vēzi.
Azbestoze ļoti apgrūtina elpošanu un var būt nāvi veicinošs cēlonis. Plaušu vēzis ir fatāls
apmēram 95 % gadījumu. Plaušu vēzis var arī sekot azbestozes gadījumiem. Mezotelioma nav
ārstējama un parasti izraisa nāvi 12 līdz 18 mēnešu laikā pēc tās diagnosticēšanas.
Ir bijuši pieņēmumi par to, ka azbesta iedarbība var izraisīt balsenes vai gremošanas-zarnu
trakta vēzi. Uzskata, ka azbesta nokļūšana organismā, lietojot uzturu (piemēram, ar piesārņotu
dzeramo ūdeni), izraisa gremošanas un zarnu trakta vēzi, un vismaz viens pētījums ir parādījis
paaugstinātu risku, ko rada neparasti augsta azbesta koncentrācija dzeramajā ūdenī. Tomēr
attiecīgos pētījumos gūtie dati nav pietiekami pamatojuši šos pieņēmumus.
Azbesta
iedarbība
var
izraisīt
arī
plaušu
pleiras
iekaisumu.
Plaušu
pleiras
iekaisums
ir
atsevišķi šķiedrveida vai daļēji pārkaļķojušies sabiezējumu plankumi, kas rodas uz pleiras
virsmas
un
kurus
var
noteikt
krūškurvja
pārbaudē
ar
rentgenuzņēmumu
vai
kompūtertomogrāfiju (CT). Plaušu pleiras iekaisums nekļūst ļaundabīgs un parasti neizraisa
plaušu darbības traucējumus.
Eiropā katru gadu daudzus tūkstošus nāves gadījumu izraisa ar azbestu saistītās slimības.
Konferencē
par
azbesta
jautājumiem
(tās
iniciatore
bija
EK
Vecāko
darba
inspektoru
komiteja) 2003. gadā tika lēsts, ka 7 Eiropas valstīs (Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Vācijā,
Šveicē, Norvēģijā, Polijā Igaunijā) katru gadu ir apmēram 15 000 nāves gadījumu, ko izraisa
azbests. http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/tAkala_en.pdf .
Šajā konferencē Voitovics (Woitowitz) aprakstīja sakarību starp azbesta patēriņu Vācijā un
jaunas kompensētas, ar azbestu saistītas slimības novēlotu parādīšanos, kā parādīts 2.1. attēlā.
Novēlotā
parādīšanās
nozīmē
to,
ka
jauni
ar
azbestu
saistītu
slimību
gadījumi
azbesta
ietekmes
dēļ
joprojām
parādīsies,
kas
saistāms
ar
laikposmu,
kad
azbesta
patēriņš
bija
vislielākais. Pašlaik, kad azbestu saturošu produktu un materiālu ražošana ES ir izbeigta, vēl
arvien ir azbesta ietekmes risks no materiāliem un produktiem, kas vēl atrodas ēkās, ražotnēs
un iekārtās.
6
3.1. attēls Ikgadējais azbesta patēriņš un ikgadējais saslimšanas gadījumu skaits
Vācijā (reproducēts no Woitowitz 2003)
http://www.hvbg.de/e/asbest/konfrep/konfrep/repbeitr/woitowitz_en.pdf .
Apvienotajā Karalistē 2001., 2002. un 2003. gadā bija apmēram 1900 mezoteliomas izraisītu
nāves gadījumu, un ir paredzams, ka mezoteliomas gadījumu skaits sasniegs augstāko punktu,
katru gadu laikposmā no 2001. līdz 2015. gadam izraisot 2000 līdz 24 000 nāves gadījumu.
(http://www.hse.gov.uk/statistics/tables/meso01.htm). Nāves gadījumu skaits no plaušu vēža,
ko izraisījusi azbesta iedarbība, apmēram divas reizes pārsniedz nāves gadījumu skaitu no
mezoteliomas. Tātad tiek lēsts, ka katru gadu tikai Apvienotajā Karalistē vien nāves gadījumu
skaits no azbesta iedarbības izraisīta vēža pašlaik ir apmēram 5500 līdz 6000.
Vēža diagnosticēšanas un statistikas dati (īpaši mezoteliomas, kuru ir grūti diagnosticēt) var
būt mazāk droši tajās valstīs, kurās ir mazāk zināšanu par azbesta riskiem.
Kopumā šīs slimības attīstās ilgā laikā un parasti neparādās ātrāk kā 10 līdz 60 gadus vai
vairāk pēc azbesta ietekmes sākuma. Attiecībā uz mezoteliomu vidējais latentā perioda ilgums
pēc pirmās azbesta iedarbības ir apmēram 35 līdz 40 gadi. Vidējais plaušu vēža latentais
periods
tiek
lēsts
20
līdz
40 gadi.
Cilvēki
uzreiz
neapzinās azbesta šķiedru
ieelpošanas
nelabvēlīgo ietekmi.
Azbestozes risku izrisa paaugstināta saskare ar azbestu vairāku gadu laikā un slimība parasti
attīstās vairāk nekā desmit gadus pēc ietekmes sākuma. Gandrīz droši var apgalvot, ka
azbestozes
gadījumi,
par
kuriem
joprojām
ziņo
Rietumeiropā,
ir
paaugstinātas
azbesta
iedarbības dēļ, kas bija pirms desmitiem gadu.
7
Ar azbesta risku saistītais plaušu vēža un mezoteliomas gadījumu skaits palielinās līdz ar
azbesta iedarbību. Cik iespējams, mazinot azbesta iedarbību, mazinās slimību risks, tomēr nav
zināms slieksnis, zem kura nav pilnīgi nekāda šādu vēža veidu riska. Tādēļ ir būtiski izmantot
paraugpraksi, lai novērstu vai mazinātu azbesta iedarbības risku.
Uzskata, ka mezoteliomas risks visas dzīves laikā ir augstāks tiem, kas ir bijuši pakļauti
azbesta iedarbībai jaunības gados, nekā tiem, kas ir tai ir pakļauti vēlākos dzīves gados.
Ir plaši atzīts tas, ka plaušu vēzis ir daudz vairāk raksturīgs smēķētājiem nekā nesmēķētājiem.
Arī
ar
azbesta
risku
saistīto
plaušu
vēzi
lielāka
iespēja
saslimt
ir
smēķētājiem
nekā
nesmēķētājiem.
Ja nodarbiniet personas, kuru darbs var būt saistīts ar azbesta iedarbību, jums:
·
jāievēro paraugprakse (kā norādīts šajā rokasgrāmatā);
·
jānodrošina tas, ka nodarbinātos atbilstoši apmāca un informē par riskiem;
·
jānodrošina efektīva komunikācija (piemēram, lai tai netraucētu valodas barjera);
·
jānodrošina, lai nodarbinātie saprastu azbesta ietekmes mazināšanas nozīmi;
·
jāsniedz
informācija
par
paaugstinātiem
riskiem,
ja
ir
smēķēšanas
un
azbesta
ietekmes kombinācija, lai veicinātu smēķēšanas atmešanu;
·
jāievēro valsts tiesību akti attiecībā uz darbu, kas saistīts ar azbestu.
Ja jūsu darbs ir saistīts ar iespējamu azbesta iedarbību, jums:
·
jāapzinās azbesta iedarbības riski;
·
jāsaprot, cik būtiski ir pēc iespējas samazināt azbesta iedarbību;
·
ja smēķējat, jāapsver, vai neatmest smēķēšanu, un
·
darbā ar azbestu jāievēro paraugprakse saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem
norādījumiem.
Ja esat darba inspektors, jums:
·
jāraugās, lai ir pieejama informācija un atgādinājumi (plakātu, brošūras utt.) par
veselības riskiem, kas saistīti ar azbesta iedarbību;
·
jāpārbauda, vai nodarbinātie ir atbilstoši informēti par kombinēto risku sakarā ar
smēķēšanu un azbesta iedarbību, piemēram, izskatot brošūras un plakātus un veicot
darbā ar azbestu iesaistīto aptauju;
·
jāpārbauda atbilstība valsts tiesību aktiem šajos jautājumos.
8
9
4
AZBESTU SATUROŠI MATERIĀLI
4.1
IEVADS
Azbestu plaši izmanto dažādos nolūkos kā nostiprinošu sastāvdaļu vai kā siltuma, elektrisko
vai
akustisko
izolāciju.
To
izmanto
berzes
izstrādājumos,
paplāņos,
blīvēs,
līmēs.
Tā
ķīmiskā pretestība tiek izmantota dažos tādos procesos kā filtrēšana vai elektrolīzes procesi.
To izmanto
tirdzniecības ēkās, rūpnīcu un dzīvojamās ēkās,
kā parādīts
4.1. attēlā. Tas
sastopams arī dzelzceļa vagonu, kuģu un citu transportlīdzekļu, arī lidaparātu un dažu militāro
transportlīdzekļu, izolācijā.
Tas, cik lielā mērā kāds materiāls ir drošs un neizdala azbesta šķiedras, ir atkarīgs no tā, vai
tas ir neskarts vai nebojāts. Azbestu saturošu materiālu stāvoklis laika gaitā var mainīties,
piemēram, bojājumu, nolietojuma vai erozijas dēļ.
Dažādi materiāli būtiski atšķiras atkarībā no tā, cik tie ir irstoši un cik viegli var izdalīties
šķiedras.
4.1. tabulā
norādīti
azbestu
saturošu
materiālu
piemēri
un
to
raksturīgais
izmantojums. Šie azbestu saturošie materiāli ir uzskaitīti tādā kārtībā, kas norāda potenciālo
azbesta
šķiedru
izdalīšanos.
Materiāli,
no
kuriem
šķiedras
var
viegli
atdalīties,
atrodas
saraksta augšā. Daži no azbestu saturošiem materiāliem (bitumena savienojumi un gumija vai
polimēru segumu materiāli) ir viegli uzliesmojoši. Šādus viegli uzliesmojošus materiālus
NEDRĪKST iznīcināt sadedzinot, jo līdz ar to izdalās azbesta šķiedras.
4.1. tabula. Azbestu saturošu materiālu piemēri ar norādi uz azbesta saturu
Azbestu
Raksturīgā izmantošana
Piemēri, kur šie materiāli ir sastopami
saturošs
materiāls
Pulverveida
Siltuma
un
skaņas
izolācija
un
Metāla
konstrukcijās
lielās
vai
daudzstāvu
pārklājums
ugunsdrošība
un
pretkondensāta
ēkās,
uguns
izplatības
ierobežošanai
griestu
(azbesta
saturs
aizsardzība.
tukšajās vietās un peldbaseinu griestos.
līdz 85 %)
Berampildījums
Siltuma un skaņas izolācija.
Bēniņu izolācija, kabeļu kanāli.
(azbesta
saturs
līdz 100 %)
Apšuvums
un
Cauruļu,
apkures
katlu,
spiediena
Sabiedriskās
ēkās,
skolās,
rūpnīcās
un
iepakojums
katlu,
cauruļu
veidgabalu,
slimnīcās
uz
caurulēm
un
apkures
katliem.
(azbesta
saturs
pārsegumu,
siltumizolācija,
Azbesta
pārklāji
rūpnieciskajiem
tvaika
no 1 līdz 100 %)
izolācijas
plēves,
virves,
gofrētais
katliem, auklu vai virvju tinumi uz caurulēm,
papīrs,
pārklāji,
filca
produkti
un
ko dažreiz nosedz ar cementa tipa pārklājums.
segas.
Azbesta
Ugunsdrošība,
siltuma
un
skaņas
Gandrīz
visu
tipu
ēkas.
Cauruļvados
un
izolācijas
izolācija un vispārīgos celtniecības
izplatības
ierobežošanai,
sienu
pildījuma
pa
plāksnes
darbos.
starpsienās, piekaramajos griestos, jumtu pārklāj
(azbesta
saturs
sienu
oderējumā,
vannu
paneļos.
Sadzīves
a
no 16 līdz 40 %)
katlu karkasos, starpsienu un griestu paneļos,
izolācijā un grīdas segumu plāksnēs.
10
Azbestu
Raksturīgā izmantošana
Piemēri, kur šie materiāli ir sastopami
saturošs
materiāls
Virves,
dzijas
Apšuvuma,
savienojumu
un
Centrālapkures katli, krāsnis, degļi, atkritumu
(azbesta
saturs
iepakojumu
materiāli,
dedzināmās
krāsnis
un
citas
augstas
līdz 100%)
karstuma/ugunsizturīgi
paplāņi
temperatūras iekārtas.
un
blīves,
mūrējuma
šuvju
noblīvējums,
apkures
katlu
un
dūmkanālu
blīvējums,
pīti
elektrisko kabeļu apvalki.
Audums
Savienojumu
un
pakojuma
Metāllietuves,
laboratorijas
un
virtuves.
(azbesta
saturs
termoizolācija
un
apšuvums
Ugunsdroši aizkari teātros.
līdz 100 %)
(ugunsizturīgas
segas,
matrači
un
nedegoši aizkari), cimdi, priekšauti
un kombinezoni.
Celtniecības
Vispārīga
siltumizolācija
un
Jumtu
filca
izolācija
un
hidroizolācijas
kartons,
papīrs,
ugunsdrošība,
elektroiekārtu
ieklājumi,
apvienotās
tērauda
konstrukcijas,
papīra
produkti
elektroizolācija un siltumizolācija.
ārsienu
apšuvums
un
jumta
segumi,
vinila
(azbesta
saturs
grīdas
segumi,
ko
klāj
uz
ugunsnedrošiem
no
90 līdz
dēļiem,
ugunsizturīgais
lamināts
un
gofrētā
100 %)
cauruļu izolācija.
Profilētās
jumta
seguma
loksnes,
Lauksaimniecības
un
dzīvojamo
ēku
ārsienu
apšuvums
un
pārklājošs
starpsienas,
gaismas
izolācija
ražotņu
ēkās,
dēļu apšuvums.
dekoratīvie
paneļi,
vannas
paneļi,
griestu
plāksnes,
sienu
un
griestu
oderēJums,
pārvietojamās
ēkas,
kultivācijas
dobes
dārzkopībā,
kamīna
izolācija,
ugunsdrošības
Azbestcements
kompozītmateriālu paneļi.
(azbesta saturs
no 10 līdz 15 %)
Flīzes un šīfera plāksnes.
Ēku apšuvums, stāvu segumi,
segumu flīzes un jumta segumi.
keramiskās
Formās lietie produkti.
Cisternas
un
rezervuāri,
drenāžas
caurules,
kanalizācijas
caurules,
lietus
ūdens
caurules
un notekas, dūmkanālu caurules, nožogojums,
jumta materiālu sastāvdaļas, kabeļtranšejas un
notekcaurules, ventilācijas vadi un logu rāmji.
Azbesta
bituma
Jumtu
filca
izolācija
un
Lēzeni jumti, vertikālās caurules.
produkti
hidroizolācijas ieklājumi, puscietie
(azbesta
saturs
jumta segumi, noteku izolācija un
līdz 5 %)
savienojumi un metāla pārklājumi.
Grīdas
seguma
Grīdas
flīzes
(termoplastmasas
Skolas, slimnīcas, dzīvojamās mājas.
materiāli
grīdas
flīzes,
azbesta
saturs
(azbesta
saturs
līdz 25 %), ar azbesta papīru izolēts
līdz 25 %)
PVC grīdas segums.
Fakturēti
Sienu un griestu pārklājumi
Atkarībā
no
modes.
Izmanto
tikai
dažās
pārklājumi
un
dalībvalstīs.
krāsas
(azbesta
saturs
no 1 līdz 5 %)
11
Azbestu
Raksturīgā izmantošana
Piemēri, kur šie materiāli ir sastopami
saturošs
materiāls
Mastikas,
Var būt visur, kur izmanto šādus
Logu blīvējums, grīdu segumi.
hermētiķi,
un
hermētiķus.
adhezīvi.
(azbesta
saturs
no 5 līdz 10%)
Armētā
Paneļi
ar
plastmasas
pārklājumu,
Paneļi ar plastmasas pārklājumu (piemēram,
plastmasa.
PVC paneļi un apšuvums, sadzīves
Marinite)
dzīvojamās
zonas
uz
kuģiem,
(azbesta
saturs
preču armējums.
palodzes.
no 5 līdz 10 %)
Sienas
kontaktu
Skrūvju
nostiprināšana
pie
sienas
Elektrosadales skapji.
sastāvdaļa.
stiprināmām ierīcēm.
Ir būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm apjoma ziņā, kādā tās izmantoja dažādu veidu azbestu
saturošus
materiālus.
Dažās valstīs azbests ir izmantots lielākoties
azbestcementa
veidā.
Turpretī citās dalībvalstīs ( piemēram, Apvienotajā Karalistē) bija periods, kad griestu vai
sienu dekorēšanai bija modē fakturēti pārklājumi (dažus milimetrus biezs pārklājums, kurā
azbesta saturs ir apmēram 5 %).
Rokasgrāmatas 4.2. tabulā sniegti piemēri azbestu saturošu materiālu izmantojumā sadzīves
un rūpnieciskajās ierīcēs.
12
4.1. attēls. Azbestu saturošu materiālu atrašanās vietas ēkā.
13
Paskaidrojumi par 4.1. attēlu
1. Jumta/ārējā konstrukcija:
3. Apkure, ventilācija un elektroiekārtas:
1-1. Jumta plāksnes/dakstiņi;
3-1. Apkures katls/kaloriferi: ārējā un iekšējā izolācija, blīves;
1-2. Sienu apšuvums/pārklājums;
3-2. Cauruļvadi: izolācija, blīves, papīra starplikas;
1- 3. Notekcaurules/nolaišanas caurules;
3-3. Dūmvadi un blīves;
1-4. Sofite plates;
3-4. Cauruļvadu tīkli: izolācija, blīves, iekšējais oderējums, gofrētās
1-5. Dūmtveri;
pretvibrāciju caurules;
1-6. Jumta seguma filcs;
3-5. Elektroslēdžu aparatūra: iekšējie elementi, slēdžu paneļi;
1-7. Palodzes paneļi
3-6. Sildierīce: blīves, slēdžu paneļi
2. Iekšējā izbūve:
Sienas/griesti
2-1. Šķērssienas;
2-2. Paneļi pie elektroiekārtām, sildierīcēm, plītīm,
vannām, trauku skapjiem;
4. Citas pozīcijas: 4-1. Izlietnes bitumena ieliktņi; 4-2. Ūdens rezervuāri;
4-3. Tualetes tvertnes un podi; 4-4. Kāpņu aizsargapkalums; 4-5.
Ugunsdrošs virsslānis; 4-6. Bremzes/sajūga uzlika (automašīna ir garāžā, un
pacēlāja dzinējs)
2-3. Starpliku plāksnes pie pacēlāja šahtas;
2-4. Paneļi pie piekļuves stāvvadam, stāvvada karkass;
2-5. Teksturētie pārklājumi;
2-6. Izsmidzināts būvelementu pārklājums, iekārtas griestu
flīzes, ugunsdroši starpklājumi, sienaugšas. griestu
izolācija
Durvis:
2-7. Plates, iekšpuse; redzamās plates pamatne
Grīda:
2-8. Flīzes, linolejs, paaugstināto grīdu starplikas
14
4.2. tabula. Piemēri azbestu saturošu materiālu vai produktu izmantojumā sadzīves un citās
ierīcēs
Azbestu saturošs materiāls
Sadzīves ierīces
Siltumizolācija
un
berzes
produkti,
azbesta
Matu
žāvētāji,
ventilatori
un
atstarojošie
papīrs, konstrukciju elementi, bremžu uzlikas,
elektriskie
sildītāji,
tosteri,
veļas
presētas
škiedras
paplāņi
un
blīves,
mazgājamās
mašīnas,
veļas
žāvējamās
gumijoti/polimēru paplāņi un blīves.
centrifūgas,
veļas
izspiešanas
centrifūgas,
trauku mazgājamās mašīnas, ledusskapji un
saldētavas.
Izolācijas
plāksnes,
ugunsdrošais
cements,
Plītis, kamīni.
presētas
škiedras
blīves,
gumijotas/
polimēru
blīves.
Celtniecības kartons.
Plīts riņķa reste.
Papīrs, celtniecības kartons, azbestcements.
Čuguna statnes.
Azbesta audumi.
Plīts cimdi, ugunsdrošās segas.
Šķiedru
paneļi,
dažreiz
ar
stieples
vai
stikla
Katalītiskās gāzes plītis.
šķiedras tīkla pārklājumu.
Alumīnija
izolācijas
papīrs,
audums
un
Gāzes gaisa sildītāji.
izolācijas kartons.
Azbesta apmetums.
Apkures katli/cauruļvadi
Izolācijas
bloki,
izolācijas
kartons,
papīrs,
Elektriskie gaisa sildītāji.
virves veida presētās šķiedras blīves, gumijas/
polimēr sakausējumu blīves.
Virves veida blīves.
Radiatori.
Vispārēja izmantojuma ierīces
Berzes produkti
Bremžu uzlikas, bremžu kluči smagajās un
vieglajās
automašīnās
un
citos
transportlīdzekļos.
Azbestu saturošus produktus ir ražojuši dažādi ražotāji un tos pārdevuši ar dažādām preču
zīmēm. Daudzos gadījumos produkti, kuru sastāvā agrāk bija azbests, pēc tam ir ražoti, to
neizmantojot.
Plašs
saraksts,
kurā
norādīta
informācija
par
preču
zīmēm,
ražotājiem un
datumi, kad ražotais produkts saturēja azbestu, attiecībā uz tiem produktiem, kuri ir bijuši
pārdošanā Francijā, ir pieejams INRS tīmekļa vietnē (INRS ED 1475,
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/B20B5BF9E88608EDC1256CD900519F98/$File/ed14
75.pdf).
15
4.2
KAS DARĀMS?
Saskares iespēja ar azbestu var rasties vispārīgos ēku tehniskās apkopes vai kārtējā remonta
darbos. Ja esat iesaistīts darbā šajās nozarēs, tad šeit piedāvātie norādījumi attiecas uz Jums.
Ja nodarbināt personas, kuru darbs ir saistīts ar iespējamu saskari ar azbestu saturošiem
materiāliem (piemēram, turpmāk tekstā aprakstītajiem materiāliem), jums:
·
jānodrošina atbilstoša apmācība, lai nodarbinātie noteiktu materiālus, kuru saturā var
būt azbests, un saprastu, ko darīt tad, ja ir saskare, iespējams, ar azbestu saturošiem
materiāliem;
·
jāgūst laba un droša informācija par to, vai ir azbestu saturošu materiālu klātbūtne,
piemēram,
no
ēku
plāniem
un/vai
celtniecības
arhitektiem
(dažās
dalībvalstīs
ir
prasības, lai atbildīgā persona uzrāda, ka ēkā ir notikusi azbestu saturošu materiālu
inventarizācija);
·
jānodrošina
tas,
ka
piemēram,
jūsu
organizācija
vai
ēkas
īpašnieks,
veic
tādu
materiālu pienācīgu uzskaiti, par kuriem ir apstiprinājums, ka tie satur azbestu vai arī
nesatur to;
·
darba izpildes vietā jāsniedz rakstiska informācija par zināmiem azbestu saturošiem
materiāliem, arī par azbesta inventarizāciju un, ja vajadzīgs, jānovieto brīdinājuma
zīmes;
·
jāsniedz rakstiski norādījumi par veicamajiem pasākumiem, ja notiek pēņa saskare
ar azbestu saturošiem materiāliem (saskaņā ar ieteikumiem 9. un 10. nodaļā).
Ja jūsu darbā ir paredzama saskare ar kādu no iepriekš minētajiem materiāliem, jums:
·
pirms darba sākšanas jābūt nodrošinātam ar informāciju par to, vai šie materiāli satur
azbestu vai arī nesatur to;
·
jāzina, kā noteikt produktus, kuru saturā var būt azbests;
·
jāzina, kādi pasākumi jāveic, ja jūs nonākat saskarē ar azbestu saturošiem materiāliem
(skatīt 5. līdz 10. nodaļu).
16
Ja esat darba inspektors, jums jāpārbauda, vai:
·
tehniskās apkopes darbinieki ir atbilstoši apmācīti, lai noteiktu, kādi materiāli var
saturēt azbestu;
·
pieejama pietiekama informācija par to, kuri materiāli satur azbestu vai nesatur to;
·
veikti
pasākumi,
lai
iegūtu
tādu
materiālu
paraugu
laboratorijas
analīzes,
kuri,
iespējams, satur azbestu;
·
ir atbildīgā persona par to, lai nekavējoties pārtrauktu darbu, ja notiek saskare ar
materiāliem, kuri, iespējams, satur azbestu;
·
atbilstība valsts tiesību aktiem šajos jautājumos.
4.2. attēls. Daļēji noņemts azbesta izolācijas plātņu karkass, lai parādītu
azbestcementa dūmvadu, kas atrodas aiz tā.
17
4.3. attēls.
Starpsiena,
ko
veido
azbesta
izolācijas
plātne.
Šis
piemērs
ilustrē
praktiskās
grūtības,
veidojot
piemērotu
norobežojumu,
kā
arī
uzskatāmi
parāda
virsmas, uz kurām azbesta saturoša materiāla aizvākšanas gaitā var krāties azbesta
putekļi.
4.4. attēls. Sienas iespiešana, lai parādītu azbesta caurules izolāciju.
18
4.5. attēls. Azbestcementa dūmvads ar azbesta auklas blīvējumu, kas virzīta caur
plāksni, kas pildīta ar azbestu.
4.6. attēls. Azbesta grīdas flīzes.
19
4.7. attēls. Azbesta jumta seguma filcs.
4.8. attēls. Tvaika cauruļvadu azbesta izolācija.
20
4.9. attēls. Kabeļi ar azbesta izolācijas slāni.
4.10. attēls. Ražošanas ēka ar azbestcementa apšuvumu.
21
4.11. attēls. Konstrukciju tērauda azbesta izolācija.
4.12. attēls. Azbesta virve skursteņa lūkas noblīvēšanai; attēlā pa labi ir labi
redzama virve.
22
5
RISKA NOVĒRTĒJUMS UN PLĀNS PIRMS DARBA
SĀKŠANAS
5.1
IEVADS
Izstrādājot
riska
novērtējumu
un
darba
plānu,
vislabāk
ir
vienmēr
rakstiski
uzskaitīt
informāciju, kas tika izmantota, novērtējot risku.
Lai gūtu informāciju par azbesta atrašanās vietām, var būt vajadzīgs organizēt apskati, ko veic
kompetenti eksperti. Šādas apskates organizēšanas procedūra šajā rokasgrāmatā nav iekļauta,
bet ir svarīgi, lai atbildīgā persona (darba devējs, vadītājs, nodarbinātais) zinātu, ka šāda
informācija ir vajadzīga. Informācija jāsniedz viegli saprotamā veidā.
Tiklīdz
šāda
informācija
ir
pieejama,
ir
svarīgi,
lai
tiktu
novērtēti
jebkuri
informācijas
ierobežojumi. Piemēram, sienu dobumi var nebūt apsekoti.
Dažās dalībvalstīs var būt azbesta (īpaši viegli irstoša azbesta) aizvākšanas politika, kur vien
tas ir iespējams. Tādā gadījumā ar apstiprinājumu par azbestu var pamatot oficiālu prasību
organizēt drošus azbesta aizvākšanas darbus.
Citās dalībvalstīs lēmumu par to, vai saglabāt kādu azbestu saturošu materiālu, pamato ar to
faktoru novērtējumu, kas ietekmē azbesta šķiedru izdalīšanās risku no saglabātā materiāla.
Šādu lēmumu pieņemšanas process ir aprakstīts 6.2. sadaļā. Atkarībā no attiecīga lēmuma,
azbestu saturošus materiālus var glabāt to atrašanās vietā un uzraudzīt kā bīstamus, bet
drošus, kamēr tie ir labi apkopti, noblīvēti un pienācīgi reģistrēti (piemēram, ēku plānos) un
attiecīgi marķēti.
Saglabātā azbesta uzraudzībai ir regulāri jāpārskata, vai materiāls aizvien vēl atrodas labā
stāvoklī un ka jebkura darba vadība un kontrole tā apkārtnē ir efektīva. Ja azbests nav
atbilstošā stāvoklī vai situācijā, kurā to var turēt drošos apstākļos savā vietā, tad ir jāorganizē
tā demontāžas darbi.
Tiklīdz
ir
pieņemts
lēmums
sākt
darbu,
kurā
var
būt
saskare
ar
azbestu
saturošiem
materiāliem,
jāsniedz
rakstisks
bīstamības
un
iespējamo
risku
novērtējums.
Riska
novērtējumam jāatbilst vietai, t.i., jāņem vērā vietas īpatnības, ietverot iespējamās ietekmes
novērtējumu un kopsavilkumu par ietekmes uzraudzības pieredzi līdzīgos apstākļos. Riska
novērtējumā jāņem vērā azbesta iedarbības risks uz nodarbinātajiem uz citiem apkārtnē
esošajiem (piemēram, nomniekiem), kuri var būt ietekmēti. Tas var balstīties uz mērījumiem
līdzīgā vai iepriekšējā darbā. Raksturīgās ietekmes koncentrācijas, ko noteikusi Apvienotās
Karalistes Veselības aizsardzības un darba drošības inspekcija, darbā, kas saistīts ar azbesta
apšuvumiem, pārklājumiem un azbesta izolācijas paneļiem, ir parādītas 1. pielikumā..
Rakstiskus norādījumus (dažreiz to sauc par rakstisku darba plānu) jāsagatavo īpaši katram
darbam.
Nosacījumi, ar kādiem sāk darbu ar azbestu, rada praktiskas grūtības attiecībā uz tādiem
ārkārtējiem
gadījumiem,
kā
darbnespēju
izraisošas
slimības
vai
ievainojumi.
Var
būt
ierobežota pieeja (īpaši, ja darbs notiek norobežotā vietā, skatīt 12. nodaļu); elpošanas orgānu
aizsardzības līdzekļu valkāšana kavē saziņu. Ārkārtējo gadījumu pasākumos jāparedz, kā
rīkoties, ja norobežotajā vietā notiek nelaimes gadījums vai saslimšana. Jums jāzina:
·
pirmās palīdzības sniedzēju skaits un identitāte;
23
·
kā pazīt pirmās palīdzības sniedzēju (ja visi valkā aizsargtērpu un pilnu sejas masku
elpošanas ceļu aizsardzībai);
·
kā no norobežotās vietas sazināties ar ārpusi (īpaši ārkārtējos gadījumos);
·
ātrās pieejas punkti ārkārtas gadījumos norobežotajā vietā, kā arī kad un kā tos
jāizmanto;
·
ieejas procedūra ātrās medicīniskās palīdzības personālam;
·
avārijas izeju un avārijas aprīkojuma atrašanās vieta;
·
detalizētas attīrīšanas procedūras, kuras izmanto saskaņā ar ātro pieeju ārkārtējo
gadījumu scenārijos (piemēram, ātra piekļuve norobežotai vietai, lai sniegtu palīdzību
cietušajam un bezpalīdzīgam nodarbinātam).
Ārkārtējo gadījumu pasākumos ir jānorāda arī darbības, kas avārijas evakuācijas gadījumā no
ēkas
vai
būvlaukuma
(piemēram,
ugunsnelaimes
vai
bumbas
trauksmes
dēļ)
jāveic
nodarbinātajiem, kas individuālā aizsargtērpā atrodas potenciālā azbesta piesārņojuma zonā.
Rakstiskajam
riska
novērtējumam
un
rakstiskiem
norādījumiem
(darba
plānam)
jābūt
pieejamiem uz vietas un tajā ir jāņem vērā iespējamie ārkārtējie gadījumi, norādot, kādi
pasākumi atbildīgajām personām jāveic gadījumā, ja notiktu nelaimes gadījums.
24
5.2
KAS JUMS JĀDARA
Ja nodarbināt vai kontrolējat personas, kuru darbā ir iespējama saskare ar azbestu saturošiem
materiāliem, jums :
·
jābūt rakstiskam riska novērtējumam un rakstiskam darba plānam, kas sagatavots
īpaši katram darbam;
·
jānodrošina tas, ka riska novērtējumā ir ņemtas vērā konkrētās darba vietas teritorijas
īpatnības un darbība, un jāietver pietiekošs iespējamās azbesta ietekmes novērtējuma
pamatojums;
·
jānodrošina tas, ka riska novērtējumā ir ņemta vērā azbesta iedarbība uz visiem, kuri
var būt tai pakļauti (piemēram, nodarbinātie, nomnieki, citi uzņēmēji utt.);
·
jānodrošina pietiekoši detalizēts plāns un tas, lai šis plāns attiektos uz konkrēto darba
vietas teritoriju un darbību;
·
jāietver
plānā
jebkuri
sagatavošanās
darbi
(piemēram,
pirms
norobežojuma
izveidošanas;
·
jāietver plānā skaidra vietas diagramma, norādot iekārtu atrašanās vietu (piemēram,
norobežojums,
gaisa
priekštelpas,
sanācijas
iekārta,
negatīvā
spiediena
ierīces,
būvgružu izmešanas ceļš un drošs atkritumu konteiners);
·
jākonsultējas ar nodarbinātajiem, kuriem ir praktiska pieredze, lai nodrošinātu to, ka
riska novērtējums un darba plāns ir reāli izpildāmi;
·
jānodrošina tas, ka riska novērtējuma un darba plāna eksemplāri ir pieejami darba
vietā un tām personām, kas ir iesaistītas darba veikšanā;
·
jāpārliecinās
par
to,
ka
riska
novērtējums
un
darba
plāns
ir
izskaidrots
visiem
nodarbinātajiem un jebkuram, kas ir saistīts ar šo darbu;
·
jānodrošina
tas,
ka
riska
novērtējuma
un
darba
plāna
eksemplāri
ir
iesniegti
izpildiestādei, ja to paredz valsts tiesību akti;
·
jāietver pasākumi rīcībai ārkārtējās situācijās (arī 5.1. sadaļā paredzētos pasākumus).
Ja gatavojaties sākt darbu, kurā ir iespējama saskare ar azbestu saturošiem materiāliem un to
sabojāšanu, jums:
·
jāsaņem skaidrojums par riska novērtējumam un darba plānu;
·
jāierosina
praktisku
jautājumu
risinājums
saistībā
ar
darba
plānu
un
riska
novērtējumu;
·
jāsaņem riska novērtējuma un darba plāna eksemplārs;
·
jāpārliecinās, ka saprotat rakstveida plānu.
25
Ja esat darba inspektors, jums jāpārbauda, vai:
·
darba vietā pieejams pietiekams un atbilstošs riska novērtējums par iedarbību uz
nodarbinātajiem un citām personām;
·
darba
vietā
pieejami
rakstiski
norādījumi
(darba
plāns)
ar
sīku
informāciju
par
konkrētajai darba vietai raksturīgajiem aspektiem;
·
ir operatīvās rīcības plāns (piemēram, ietverts darba plānā);
·
darbiniekiem ir atbilstoša izpratne par riska novērtējumu un darba plānu;
·
no
riska
novērtējuma
un
darba
plāna
ir
redzams,
ka
ir
ņemti
vērā
darbinieku
ieteikumi.
5.3
DARBA PLĀNA PĀRBAUDES SARAKSTA PIEMĒRS
Valsts
izpildiestāde
var
sniegt
norādījumus
par
jebkura
darba
plāna
veidu
(piemēram,
„Metodes noteikšanas atgādinājuma raksts”, ko izdevusi Apvienotās Karalistes Veselības
aizsardzības
un
darba
drošības
inspekcijas
Azbesta
licencēšanas
grupa.
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/policy/02-03.pdf
).
Darba
plānā
var
būt
mijnorāde
uz
vispārīgu
informāciju
par
darba
metodēm,
tādā
gadījumā
šī
informācija
jāpievieno. Darba plānam jābūt izsmeļošam, aprakstot katra būvobjekta un tajā veicamā
uzdevuma raksturīgās īpatnības (piemēram, darba vietas teritorijas plāns un jebkuras atkāpes
no vispārīgām metodēm).
Darba
plāna
pārbaudes
saraksts
ir
pamatots
uz
norādījumiem
INRS,
1998 ED 815, 6. pielikumā un Apvienotās Karalistes Veselības aizsardzības un darba drošības
inspekcijas „Metodes noteikšanas atgādinājuma rakstā.
Šeit sniegtais piemērs nav visaptverošs tādu jautājumu saraksts, kas jāietver vai jāņem vērā
darba plānā. Tas ir paredzēts, lai aplūkotu jautājumus saistībā ar darbu, par kuru jāpaziņo
(skatīt 12. nodaļu). Zemāka riska darbam (kā noteikts 11. nodaļā) darba plāns var nebūt tik
plašs, bet tajā jāiekļauj sadaļas vai jautājumi, kas atzīmēti ar *.
* Titullapa
Zem organizācijas nosaukuma, kas uzņemas veikt darbus:
·
izdošanas datums
·
kopējais projekta nosaukums (azbesta demontāžas darbi, iekapsulēšana utt.);
·
azbestu saturoša materiāla raksturojums;
·
valsts licences vai atļaujas sākt darbu (ja to prasa valsts tiesību akti), datums un
paredzamais darba ilgums;
·
par darbu atbildīgās personas vārds, uzvārds un pasūtītāja vārds, uzvārds;
·
konkrētā būvobjekta adrese;
26
·
ārsta vārds (tajās dalībvalstīs, kurās ārsts ir iekļauts veselības aizsardzības un darba
drošības pārvaldībā);
·
plānotais darbuzņēmēja ierašanās laiks būvobjektā.
* Administratīva informācija
·
uzņēmējs
vai
organizācija,
kas
veic
darbu
ar
azbestu
saturošiem
materiāliem
(amatpersonas un tās pārstāvja darba vietā vārds, adrese, telefona un faksa numurs);
·
par darbiem atbildīgās personas (telefona un faksa numurs);
·
būvuzraugs;
·
laboratorija, kurai ir uzdots veikt mērījumus būvobjektā (telefona un faksa numurs);
·
apakšuzņēmēji, īpaši sagatavošanās darbos;
·
iesaistīto oficiālo organizāciju saraksts.
* Informācija par darba vietu
·
* situācija (piemēram, veikals lielveikalā);
·
* darbu raksturs:
o
plānota apstrāde, demontāža un/ vai iekapsulēšana;
o
azbesta veids (-i) (krokidolīts, krizotils utt.);
o
azbestu saturošu materiālu
izplatība visā būvobjektā;
raksturojums
un
stāvoklis,
to
daudzums
un
·
* darbu programma, norādot darba sākumu (datums un laiks);
·
personāls;
·
ikdienas darba grafiks;
·
norādītās vietas;
·
apzīmējumi (zīmju veidi, numuri un atrašanās vietas);
·
būvgružu aizvākšanas ceļš;
·
sanācijas iekārtas atrašanās vieta;
·
labierīcības;
·
būvobjektam
raksturīgie
faktori
(attālums
no
citas
darbības;
karstums,
gaisa
kondicionēšanas vai apkures sistēmas, darbs lielā augstumā utt.).
Faktori, kas ietekmē demontāžas vai iekapsulēšanas plānu
·
azbesta un citu risku analīze, kas saistīti ar darba vietu (piemēram, ar elektrību, gāzi,
tvaiku,
ugunsdrošību,
iekārtām,
darbu
lielā
augstumā)
vai
ar
izmantotajiem
materiāliem un iekārtām;
·
šķiedru
koncentrācijas
mērījumi
(vai
azbesta
šķiedru
koncentrācijas)
pirms
iejaukšanās;
·
paredzamā azbesta iedarbība demontāžas vai iekapsulēšanas darbu laikā.
Montāžas darbi (norobežojums utt.) būvobjektā
·
individuālās labierīcības (atpūtas un sanitārā zona);
27
·
segregācija un apzīmējumi darba vietas teritorijā;
·
ietekme uz citu ēkā vai apkārtnē notiekošo darbību.
Sagatavošanās darbi
·
mēbeļu un materiālu aizvākšana;
·
komunikāciju tīkla izveide (elektrība, ūdensapgāde, ventilācija);
·
celtniecības sistēmu pielāgošana darba zonā (ugunsdzēsības signalizācija, elektrība,
gāze, centrālapkure, gaisa kondicionēšana utt.);
·
darbam vajadzīgie materiāli un iekārtas.
Teritorijas sagatavošana darbam ar azbestu
·
izolācija un norobežojums (skatīt 12. nodaļu);
·
negatīva spiediena nodrošinājums;
·
iepriekšēja darba vietas teritorijas attīrīšana, armatūra un detaļas, kuras ir jānojauc un
kuras jānosedz un jāatstāj darba vietā;
·
darba vietas teritorijas norobežojums (droša darba procedūras, materiāli un avārijas
izejas;
·
negatīva spiediena un gaisa nosūces raksturojums;
·
dūmu testi, to analīze un darbu pieņemšanas kritēriji.
Azbesta materiālu demontāža vai iekapsulēšana
·
metodes (iepilde, smidzināšana, manuāla atdalīšana utt.), iekārtas (iepildes iekārtas,
smidzināšana) un materiāli (mitrināšanas vielas, tīrīšanas materiāli utt.),
·
darbu izpildītāju aizsardzība (elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi);
·
kvalitātes kontroles pasākumi (attiecībā uz darba metodēm un apstrādes efektivitāti).
Kontroles programma (uzraudzība un mērījumi)
·
paraugu ievākšanas plāns darbu laikā (skatīt 16. nodaļu);
·
norobežojuma efektivitātes uzraudzības un kontroles sistēmas;
·
paredzēto paraugu ievākšanas vietu plāns.
Būvgružu aizvākšana
·
būvgružu
materiālu
stāvoklis
(azbestu
saturoši
un
nesaturoši
materiāli),
rīcības
pasākumi;
·
būvgružu aizvākšana, droša uzglabāšana būvobjektā, un aizvākšana uz speciālām
vietām.
Darba zonas tīrīšana
·
virsmu segumu demontāžas un virsmu tīrīšanas darba metodes;
·
darbā izmantotās piesārņojuma attīrīšanas metodes no materiāliem un iekārtām;
·
tīrības apskate un pārbaude; negatīva spiediena uzturēšanas sistēma; par kontroles
sistēmām atbildīgās personas iecelšana.
28
Teritorijas sakārtošana parastajai izmantošanai pēc darbu veikšanas
·
paraugu
vākšana,
lai
pārbaudītu
azbesta
šķiedru
koncentrāciju
gaisā;
paraugu
vākšanas plāns un šā darba veikšanai nolīgtā laboratorija;
·
pilnīga iekārtu aizvākšana no teritorijas.
Darba gaitā izmantoto materiālu un iekārtu apraksts
·
individuālais aprīkojums (arī elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu veids);
·
sanācijas iekārta (un pārbaužu reģistrācija, kas apliecina to, ka nav piesārņojuma pēc
iepriekšējā darba);
·
norobežojums un līdzīgas ierīces;
o
norobežojuma apjoms;
o
negatīvā spiediena aparāti (skaits un jauda, gaisa maiņas apjoms);
o
gaisa priekštelpas, iepakošana maisos;
o
ūdens sildītāji, ūdens filtri;
o
apgaismojums;
o
iepildes iekārtas un citi putekļu ierobežotāji;
o
avārijas iekārtas;
·
patērējamie materiāli (filtri utt.).
Avārijas pasākumi
·
pirmās palīdzības sniedzēji, avārijas pasākumi dažādās neatliekamās un neparedzētās
situācijās;
·
neatliekamās palīdzības pasākumi;
·
saziņa (palīdzības izsaukšanai norobežojumā);
·
koordinēšana ar ārējiem avārijas dienestiem.
Būvobjekta plāni un diagrammas
·
būvobjekta / norobežojuma atrašanās vieta, izvietojums attiecībā pret citu darbību un
uzņēmumiem;
·
norobežojums, tā lielums un forma, un
o
novērošanas paneļi un slēgtās ķēdes TV (ja vajadzīgs);
o
negatīvā spiediena aparāti un attiecīgās gaisa izplūdes vietas;
o
azbestam paredzētie (H-tipa) putekļsūcēji;
o
būvgružu iepakošana maisos, pārvietošanas ceļš, droša būvgružu uzglabāšana
(piemēram, konteiners);
·
sanācijas iekārtas atrašanās vieta, pārvietošanas ceļi (ja sanācijas iekārta nav tieši
savienota ar norobežojumu) un ieeja no gaisa priekštelpas norobežojumā;
·
darbu veikšanai nepieciešamo tīklu un sistēmu izvietojums (piemēram, gaisa ieplūdes
vietas, ūdensapgāde un elektroapgāde sanācijas iekārtā);
·
savienojumu vietu izvietojums, ja tiek izmantoti saspiestā gaisa piegādes vietu tīkls
elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu barošanai.
29
30
6
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS
6.1
VAJADZĪGIE LĒMUMI
Šajā nodaļā aplūkots loģisku lēmumu pieņemšanas process, kurā:
·
nosaka to, vai ir saprātīgāk atstāt azbestu saturošus materiālus darba vietā (nodrošinot
pietiekami drošus apstākļus atbilstošā uzraudzībā un kontrolē) vai organizēt azbesta
materiālu aizvākšanu;
·
nolemj,
vai,
ja
ir
pietiekoši
zems
azbesta
iedarbības
risks,
konkrētus
tehniskās
apkopes darbus var veikt tā, ka tie ir „sporādiskas un zemas intensitātes ietekmes”
uzdevumi, kurus var veikt, iepriekš nepaziņojot atbildīgajai iestādei.
6.2
NORĀDĪJUMI,
PIEŅEMOT
LĒMUMUS
PAR
AZBESTU
SATUROŠIEM
MATERIĀLIEM ĒKĀS
Pirms darba sākšanas, kurā var būt saskare ar azbestu saturošiem materiāliem, jāpieņem
virkne
būtisku
lēmumu.
Tie
ir
cieši
saistīti
ar
riska
novērtējumu
un
plānošanas
procesu (5. nodaļa). Risku novērtējums var noteikt atbilstošu lēmumu pieņemšanu, un šie
lēmumi ietekmēs izstrādājamo plānu mērķi un saturu.
Lēmumu
pieņemšanu
par
iespējami
nepieciešamo
darbu
ietekmē
vairāki
faktori.
Dažās
dalībvalstīs ir noteikumi, kuros ir paredzēta azbestu saturošu materiālu (īpaši tādu materiālu,
kuru šķiedras ir vāji saistītas) demontāža, ja tas ir vajadzīgs. Citās dalībvalstīs ir atļauts
azbestu
saturošus
materiālus
saglabāt
darba
izpildes
vietā
(in
situ)
atkarībā
no
dažiem
kritērijiem, kas saistīti ar to stāvokli, atrašanās vietu, pieejamību un līdz ar to kopumā iespēju,
ka materiāls veido šķiedru izmešu risku. Lēmumā par to, vai materiālu var padarīt drošu
(piemēram, hermetizējot un/vai ierobežojot) un saglabāt vietā, tādēļ ir jāņem vērā arī valsts
tiesību akti.
Atkarībā no valsts tiesību aktiem azbestu saturoši materiāli, kas ir drošā stāvoklī (tas ir labā
darba kārtībā un norobežoti vai iekapsulēti) var būt saglabāti vietā, ja saglabātais materiāls ir
laba uzraudzīts un pārzināts. Kur vien kāds azbestu saturošs materiāls tiek saglabāts vietā, tas
ir jāidentificē ēkas uzskaitē un plānos tā, ka tā klātbūtne tiek ņemta vērā jebkuros darbos
nākotnē. Ir jābūt arī izveidotai sistēmai, lai uzraudzītu tā stāvokli un pārzinātu tā klātbūtni
(piemēram, lai saglabātu materiālu labā stāvoklī).
Rokasgrāmatas 6.1 un 6.2. attēlā parādīta loģiskās secības diagramma, kas sākas ar materiāla
noteikšanu – vai tas ir azbests vai nav, un tad norādīta sistēma lēmuma pieņemšanai par to,
vai attiecīgo materiālu aizvākt vai neaizvākt. Kad ir zināms, ka materiāls satur azbestu,
turpmākajos jautājumos noskaidro, vai tas ir:
·
labā stāvoklī vai
·
tam vēl nav vajadzīgs remonts;
·
pieejams (potenciāli padarot to pakļaujamu nejaušiem vai apzinātiem bojājumiem,
kur pieejas trūkums var traucēt un ierobežot demontāžu);
·
bojāts tā, ka bojājums ir vairāk nekā neliels un virspusējs (tādēļ uz tā remontu nevar
paļauties);
·
plašs bojājums ( t.i., plaši izplatīts bojājums, līdz ar to bojāto daļu norobežojums nav
iespējams);
31
·
nepiemērots hermetizēšanai vai iekapsulēšanai ( kāda iemesla dēļ).
Ja materiāls ir labā stāvoklī, tas nav jālabo, tas ir pieejams (un līdz ar to potenciāli var tikt
pakļauts turpmākiem bojājumiem un saskarei), ja materiāls tiek plaši bojāts un nav praktiskas
iespējas to hermetizēt vai norobežot, tad šo materiālu ir vajadzīgs demontēt. Šāds lēmums
attiecas uz jebkura veida azbestu saturošu materiālu.
Alternatīvais risinājums demontāžai ir tāds, ka azbestu saturošus materiālus var padarīt drošus
(uzturot tos labā tehniskā stāvoklī, vai norobežojot) un uzraudzīt un kontrolēt vietā.
Pat tad, ja azbestu saturošu materiālu var padarīt drošu, uzraudzīt un kontrolēt vietā, pastāv
nepieciešamība apsvērt iespējamās prasības attiecībā uz ēkas vispārējās atjaunošanas darbu.
Ja šie materiāli traucēs ēkas vispārējās atjaunošanas darbu, tad pareizais lēmums var būt
aizvākt azbestu saturošu materiālu.
Attiecībā uz azbestcementu un citiem materiāliem, kuru šķiedras ir stingri saistītas, lēmumu
pieņemšanas procesā visdrīzāk pieņems lēmumu saglabāt materiālu darba izpildes vietā un
veikt tā uzskaiti, uzraudzību un kontroli.
32
6.1. attēls. Lēmumu pieņemšanas diagramma par materiāliem, par kuriem ir
aizdomas, ka tie satur azbestu.
Apsvērt
iespēju
nē
Vai materiāls satur
azbestu?
eesat par to pārliecināt
pieņemiet, ka jā.
saglabāt vietā (in situ).
Ja jā, reģistrēt tā
klātbūtni; kontrolēt tā
klātbūtni visos
turpmākajos darbos;
Regulāri uzraudzīt tā
stāvokli un nodrošināt
Reģistrēt
materiālu,
jā
tā saglabāšanu labā
stāvoklī.
kura sastāvā
nav asbesta
jā
Vai materiāls ir
labā stāvoklī?
jā
Vai valsts tiesību akt
atļauj mateiāla
nē
sapglabāšanu (in situ)
nē
Vai valsts tiesību akti
atļauj mateiāla
saglabāšanu vietā (in
Darbu grafiks saskaņā
ar demontāžas
programmu
situ),
(piemēram, norobežojot va
hermetizējot?
nē
jā
Organizēt aizvākšanu
Skatīt 6.2. attēlu
33
6.2. attēls. Lēmumu pieņemšanas diagramma par
azbestu saturošiem materiāliem.
Vai materiāls ir
jā
labā stāvoklī?
nē
Remontēt, hermetizēt
Vai bojājums ir
nenozīmīgs un
virspusējs?
jā
vai iekapsulēt
Attiecīgi novērtēt
risku un veikt
darbu.
nē
Vai bojājums ir
nē
plašs?
Vai ir iespējams tos
jā
yes ielikt kastēs, hermetizēt
vai iekapsulēt,
piemēram, vai bojātā
nē
daļa var tikt norobežota
vai hermetizēta?
jā
Aizvākt
jebkurus
viegli
irstošus materiālus, pēc tam
norobežot,
hermetizēt
vai
iekapsulēt
Attiecīgi
novērtēt
risku
un
veikt darbu
Apsvērt
iespēju
saglabāt
vietā
(in
Organizēt
materiāla
demontāžu.
Attiecīgi novērtēt
risku un veikt
darbu
situ).
Reģistrēt, kontrolēt
un uzraudzīt.
Novērtēt no jauna,
vai materiālu var
bojāt vai pakļaut
bojājuma riskam.
34
6.3
LĒMUMI PAR TO, VAI PAR DARBU JĀPAZIŅO
Riska novērtējums ir pamats lēmuma pieņemšanai par to, vai darbs jāuzskata par tādu, par
kuru jāpaziņo.
Grozītā
darbā
ar
azbestu
nodarbināto
aizsardzības
Direktīva 83/477/EEK,
kurā
jaunākie
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/18/EK, attiecas uz visiem darbiniekiem, uz kuriem var
iedarboties putekļi, kas rodas no azbestu saturošiem materiāliem.
Direktīvā 2003/18/EK ir prasības par darbu tiktu paziņot (dalībvalsts izpildiestādei) un veikt
darbu izpildītāju medicīnisko novērošanu un reģistrāciju. Direktīvā ir arī prasības, lai darba
devējs „par darbu paziņotu, norādot darbības veidu un ilgumu un azbesta iedarbību, kurai
nodarbinātie ir bijuši pakļauti.” Šādas prasības var neizpildīt tikai konkrētos apstākļos. „Ja
nodarbināto
pakļaušana
iedarbībai
ir
sporādiska
un
zemas
intensitātes
un
no
riska
novērtējuma rezultātiem ir skaidrs, ka azbesta ietekmes ierobežojums darba vietas gaisā
netiks pārsniegts” šos noteikumus „var neņemt vērā, ja darbs ir saistīts ar:
·
nelielu
apkopi
ar
pārtraukumiem,
kurā
darbības
notiek
tikai
ar
neirstošiem
materiāliem,
·
nedegradējušos
materiālu
demontāžu,
tos
bojāšanas,
kuros
šķiedras
ir
stingri
saistītas matricē,
·
azbestu saturošu materiālu, kas ir labā stāvoklī, iekapsulēšanu vai hermetizēšanu,
·
gaisa uzraudzību un kontroli, un paraugu vākšanu, lai pārliecinātos par to, vai
konkrētais materiāls satur azbestu”.
Diagramma par lēmumu pieņemšanas procesu par to, vai darbs atbilst noraidījuma kritērijiem,
ir parādīts 6.3. attēlā.
Direktīvā 2003/18/EK azbesta ietekmes ierobežojums darba vietā ir definēts 0,1 šķiedra/ml
(vidēji aprēķinot 8 stundās). Dās dalībvalstīs vidējo aprēķinu laiks ir īsāks (4 stundas
vai 1 stunda).
Dalībvalstu noteikumi var būt atšķirīgi atkarībā no tā, vai un kādā apjomā tiek piemērota šo
nosacījumu noraidīšanas iespēja.
Tādēļ
jebkurš
darbs
ar
irstošiem
materiāliem
(piemēram,
pulverkrāsojuma
pārklājumi,
apšuvumi, brīvais pildījums) ir jāuzskata par tādu, par kuru jāpaziņo un kurā nodarbinātajiem
vajadzīga medicīniskā uzraudzība. Attiecībā uz pārējiem materiāliem ir jāvērtē to stāvoklis un
jāorganizē riska novērtējums, lai iegūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par paziņošanas
prasības izņēmumu.
Ja darbā ir saskare ar stingri saistītu šķiedru materiāliem, piemēram, azbestcementu, riska
novērtējumā būs jāņem vērā darba veids un ilgums. Rokasgrāmatas 1. pielikumā ir norādītas
koncentrācijas, par kurām ir dati, ka tās ir raksturīgas dažādās darbībās ar azbestcementu.
35
Ja nodarbināt vai kontrolējat cilvēkus, kuri darbā, iespējams, saskarsies ar azbestu saturošiem
materiāliem, jums:
·
jāorganizē riska novērtējums konkrētajam darbam;
·
jāseko lēmumu pieņemšanas procesam, lai noteiktu atbilstošo darbības gaitu (t.i., lemt
par materiāla aizvākšanu vai novietošanu drošos apstākļos, saglabājot un kontrolējot
to darba vietā, un par to, vai darbu ir jāpaziņo);
·
jāveic
un
jāglabā
rakstiska
uzskaite
par
materiālu
veidiem
(piemēram,
pulverkrāsojuma pārklājumi vai izolācijas paneļi, vai azbestcements) un to stāvokli
(piemēram, piezīmes par bojājuma veidu un izvietojumu, ja iespējams, izmantojot
fotogrāfijas);
·
jāglabā tādu pierādījumu reģistrācija, kurus riska novērtēšanā izmantoja domājamās
koncentrācijas noteikšanai;
·
jāreģistrē
lēmumu
pieņemšanas
procedūra
(piemēram,
kādā
loģiskajā
secībā
ir
atbildēts uz diagrammās ietvertajiem jautājumiem);
·
jāplāno darbs, organizējot gaisa paraugu vākšanu, ja nav pārliecinošu pierādījumu par
sagaidāmo azbesta koncentrāciju gaisā šā darba rezultātā.
Ja jūsu darbs var būt saistīts ar azbestu saturošiem materiāliem, jums:
·
jāsaņem skaidrojums par riska novērtējumu, kas veicina iepriekš minēto lēmumu
pieņemšanas procesu.
Ja esat darba inspektors, un pārbaudāt būvobjektu, kurā ir azbestu saturoši materiāli, jums:
·
jāpārliecinās par to, ka lēmumi par materiālu saglabāšanu ir pamatoti;
·
jāpārbauda, ka visi materiāli, kuri riska novērtējumā ir atzīti par atbilstošiem, lai ar
tiem strādātu, par to nepaziņojot, patiesi atbilst 6.3. sadaļā aprakstītajiem kritērijiem
(piemēram, neirstoši, nedegradējušies, labā stāvoklī);
·
jāpārbauda, vai ir veikti pasākumi saglabāto materiālu uzraudzībai un pārvaldībai;
·
jāpārbauda
tās
informācijas
atbilstība,
kas
tiek
izmantota
iespējamās
iedarbības
novērtējumam, īpaši, ja riska novērtējumā ir sniegts vērtējums par zemas intensitātes
iedarbību.
36
6.3. attēls. Lēmumu pieņemšanas diagramma attiecībā uz vajadzību par darbu
paziņot.
Vai azbesta iedarbība
uz nodarbinātajiem
būs sporādiska un
zemas intensitātes?
nē
jā
Vai riska novērtējumā ir
skaidri parādīts tas, ka
azbesta koncentrācija darba
vides gaisā būs mazāka par
nē
tā iedarbības robežvērtību?
Uzskatiet, ka par darbu
jā
jāpaziņo un ir vajadzīga
medicīniskā uzraudzība un
nodarbināto reģistrācija
attiecībā uz azbesta
iedarbību.
Vai tas ir neliels,
tikai ar neirstošu
materiālu apkopes
darbs ar
nē
Strādājiet, kā aprakstīts
9. un 12. nodaļā.
pārtraukumiem
materiāliem?
Vai darbs ir saistīts a
degradējušos materiāl
stingri saistītām šķied
nē
demontāžu
Vai darbs ietver
jā
jā
azbestu saturošu
materiālu, kas ir labā
stāvoklī,
iekapsulēšanu vai
nē
hermetizēšanu?
nē
Atbilst zema riska darba
nosacījumiem, par to nav jāpaziņo.
Strādājiet, kā aprakstīts 9. un
jā
Vai gaiss darba v
tiek uzraudzīts u
kontrolēts un vai
vākti paraugi? ,
11. nodaļā.
jā
37
6.4. attēls. Azbesta izolācijas plātne; to aizvācot, jāņem vērā, ka šajā vietā plātne ir
vismazāk aizsargāta pret bojājumiem.
38
7
APMĀCĪBA UN INFORMĀCIJA
7.1
IEVADS
Šajā nodaļā ir aplūkotas tēmas, kas būtu jāiekļauj apmācības programmā, un sīkākas atsauces
uz citu publicēto informāciju. Īpaši Barda (Bard) un līdzautoru ziņojums (2001), kurā noteikti
sīki
izstrādāti
ieteikumi
attiecībā
uz
azbesta
apmācības
programmas
uzbūvi
un
saturu,
nodrošina
pilnīgu
informāciju
apmācības
sniedzējam.
Eiropas
Direktīvā 2003/18/EK
ir
norādīts: „Darba devējiem ir jāsniedz atbilstoša apmācība visiem nodarbinātajiem, kuri ir vai
var būt pakļauti azbestu saturošu putekļu iedarbībai. 1. Šāda apmācība ir jānodrošina ar
regulāriem starplaikiem un bez maksas. 2. Apmācības saturam ir jābūt strādniekiem viegli
saprotamam.
Tajā
jādod
iespēja
nodarbinātajiem
apgūt
vajadzīgās
iemaņas
un
darba
drošības zināšanas un prasmes.”
SLIC darba grupas ieteikumi ir aprakstītas
:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/azbests_conf/inforen.pdf.
Apmācības ieteikumi, ko sniedz Apvienotajā Karalistē, ir aprakstīti:
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/alg/licence/04-04.pdf.
Apmācībai jānotiek apmācāmajiem (darba devējam, uzraugam vai nodarbinātajam) skaidri
saprotamā
veidā,
un
tajā
ir
jāietver
praktiskas
visu
iekārtu
izmantošanas
nodarbības.
Apmācībai jānotiek darbu izpildītājiem (īpaši darbu izpildītājiem – cittautiešiem) zināmā un
saprotamā valodā.
Šajā nodaļā īsumā sniegtas arī vajadzīgās apmācības programmas pamatnostādnes (sākotnējā
apmācība, regulāra apmācības programmas pārskatīšana utt.). Nobeigumā ir piedāvāti daži
ieteikumi atbalsta informācijai, kas palīdz veicināt apmācību.
Tās mērķis ir veicināt darba devēja sapratni par to, kādu apmācību ir vajadzīgs organizēt
darbu izpildītājiem, uzraugiem un viņam pašam, kā arī dot iespēju nodarbinātajiem apzināties,
kādu apmācību viņiem būtu jāsaņem. Šī informācija ir paredzēta arī tam, lai inspektoram būtu
skaidra apmācības atbilstības un efektivitātes pārbaudes veidlapa.
7.2
APMĀCĪBAS SATURS
7.2.1
Būtiskais visos darbos, kuros ir saskare ar azbestu
Visu (darba devēju, uzraugu, nodarbināto), kuri ir saistīti ar darbu, kurā var būt (vai ir)
saskare ar azbestu, apmācības programmā jāiekļauj informācija par:
·
azbesta īpašībām un tā ietekmi uz veselību, ietverot sinerģisko smēķēšanas ietekmi;
·
tādu
materiālu
un
produktu
veidiem,
kas
var
saturēt
azbestu,
un
iespējamo
to
atrašanos;
·
to, kā materiālu un produktu stāvoklis ietekmē šķiedru atbrīvošanās vieglumu;
·
to, ko darīt, ja ir saskare ar materiāliem, par kuriem ir aizdomas, ka tie satur azbestu.
7.2.2
Būtiskais vispārējos celtniecības darbos
Apmācība ir jāsniedz tiem nodarbinātajiem, kuri var saskarties ar azbestu, kā arī uzraugiem
un darba devējam. Šajā apmācībā jāietver 7.2.1. sadaļā norādītais un:
·
informācija, kas var būt pieejama azbestu saturošu materiālu vietās (piemēram, dažās
dalībvalstīs ir prasības, lai ēkās būtu azbestu saturošu materiālu vietu reģistrs;
39
·
tas, ka, saskaroties ar materiāliem, par kuriem ir aizdomas, ka tie satur azbestu,
nekavējoties jāpārtrauc darbs un par to jāziņo nozīmētājam uzraugam;
·
informācija
par
darbībām,
kas
jāveic,
lai
mazinātu
iespējamo
iedarbību,
ja
aizdomīgais
azbestu
saturošais
materiāls
ir
sliktā
stāvoklī
vai
ir
netīši
bojāts
piemēram, nekavējoties atbrīvot teritoriju, gādāt par drošību un ziņot atbildīgajai
personai, un
·
informācija attiecībā uz uzraugu un darba devēju – kādā veidā laboratorijas analīžu
paraugu vajadzībām jāapstiprina, ka materiāla sastāvā ir azbests.
Apmācībā ir jāietver ārkārtējās situācijas, ja aizdomas par azbestu materiāla sastāvā rodas
tikai pēc saskares ar to. Tādā gadījumā apmācībā jānorāda, ka nedrīkst pasliktināt situāciju ar
neatbilstošām darbībām (piemēram, saslaucīšanu) vai bezdarbību, ļaujot azbesta iedarbībai
turpināties.
7.2.3
Būtiskais zemāka riska darbā ar azbestu
Ja apmāca nodarbinātos, kuri veic darbu, kas ir novērtēts kā zema riska darbs, t.i., darbs, kas
atbilst
sadaļā
6.3. norādītajiem
kritējiem,
apmācības
programmā
jāiekļauj
7.2.1. sadaļas
punkti un informācija par:
·
darbībām, kuru dēļ var notikt azbesta iedarbība;
·
efektīvu
kontroles
pasākumu
nozīmi,
lai
novērstu
vai
mazinātu
azbesta
putekļu
koncentrāciju gaisā un novērstu azbesta piesārņojuma izplatīšanos;
·
drošu
darba
praksi,
kas
samazina
iedarbību,
ieskaitot
kontroles
paņēmienus,
individuālos aizsarglīdzekļus, riska novērtējumu un rakstiskus norādījumus (darba
plānu);
·
elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu nozīmi, to pareizu izvēli un lietošanu;
·
individuālo aizsarglīdzekļu un elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu pienācīgu apkopi un
remontu;
·
individuālajiem piesārņojuma attīrīšanas pasākumiem;
·
ārkārtējo
situāciju
pasākumiem,
arī
tādās situācijās,
kā nejauša
azbestu
saturošu
materiālu bojāšana vai personas ievainošana vai slimība, ko gūst darbā ar azbestu;
·
būvgružu savākšanu, visu būvgružu piemērotu iepakojumu (piemēram, maisos vai
ietinot),
lai
novērstu
piesārņojuma
izplātīšanos,
marķēšana
un
novietošana
drošā
konteinerā būvobjektā. Jāaplūko arī licencēta azbesta atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma transportēšanas pakalpojumi uz saskaņotu (vai atļautu) vietu.
Darbu izpildītāju un uzraugu apmācībā jāiekļauj praktisks darbs, lai nodrošinātu, ka minētās
personas iepazīstas ar materiālu paraugiem un apgūst to pareizu izmantošanu un iekārtu un
tehnikas apkopi.
Uzraugu un darba devēju apmācībā jāietver arī jautājumi par juridisko atbildību un darba
uzraudzību.
7.2.4
Būtiskais azbesta aizvākšanas darbā
Nodarbinātiem, kas veic darbu, par ko jāpaziņo (t.i., novērtētais risks neatbilst 6.3. sadaļā
norādītājiem kritērijiem zems risks un darba ierobežojumu veidi), ir vajadzīga plašāka
40
apmācība. Tajā jāietver 7.2.3. sadaļā uzskaitītie jautājumi, un tā jāpaplašina, iekļaujot tematu
par darba veidu, kā arī jautājumi saistībā ar darbu, par kuru jāpaziņo.
Azbesta aizvākšanā nodarbināto apmācībā jāiekļauj praktiskās nodarbības, lai apmācāmie
apgūtu
iekārtu
izmantošanas
un
apkopes
iemaņas
attiecībā
uz
drošību
(norobežojums,
individuālais
aizsargaprīkojums,
elpošanas
orgānu
aizsarglīdzekļi
un
individuālās
piesārņojuma attīrīšanas ierīces, putekļu ierobežošanas iekārtas un demontāžas iekārtas).
Rokasgrāmatas 7.2.1. un 7.2.3. sadaļā izklāstīto jautājumu loks jāpaplašina:
·
Tematā par azbesta ietekmi uz veselību jāietver saikne starp azbesta iedarbību un
saslimšanas risku, lai parādītu tās profilakses vai mazināšanas nozīmi.
·
Tematā par produktiem, kas var saturēt azbestu, jāietver vairāk informācijas par
produktu īpašībām saistībā ar ietekmi uz aizvākšanu.
·
Tematā par drošu darba praksi papildus jāiekļauj:
o
laba darba
izvietojums,
plānošana, ietverot labu būvobjekta plānu (tādu iekārtu
kā gaisa priekštelpas, sanācijas iekārta, īsākais, drošākais
būvgružu aizvākšanas ceļš līdz drošai tvertnei);
o
atbilstošs un pietiekams riska novērtējums, arī visi aspekti un darba plāns,
sīkāk aprakstot darbus;
o
būvobjekta sagatavošana pirms norobežojuma uzstādīšanas, arī tīrīšana, ja
vajadzīgs;
o
norobežojuma uzstādīšana, grīdas papildu aizsardzība un jebkādas vājās
vietas. Norobežojuma visu konstrukcijas daļu tāda nodrošināšana, lai to
varētu
pienācīgi
iztīrīt,
t.i.,
neradot
putekļu/būvgružu
uzkrāšanās
iespēju.
Būvgružu
nodalījumi,
gaisa
priekštelpas,
novērošanas
paneļi
(un
slēgtās
ķēdes
TV,
ja
vajadzīgs),
negatīvā
spiediena
aparāti,
arī
spiediena
pazemināšana
pirmreizējās
attīrīšanas
filtru
nomaiņai,
elektrības
vadi
pievienošanai ārpus norobežojuma drošinātāju nomaiņai utt.;
o
norobežojuma uzturēšana labā kārtībā, (ventilācijas sistēmas efektivitāte
negatīvā spiediena aparāts, norobežojuma nepārtrauktība, regulāras pārbaudes
utt.), arī dūmu pārbaudes nozīme pirms darba sākšanas;
o
azbesta aizvākšanas praktiskie paņēmieni ar minimāliem putekļu izmešiem,
arī tādi putekļu ierobežošanas paņēmieni, kā mitrā izņemšana no apvalka,
tūlītēja ievietošana maisos, lai novērstu materiāla izplatīšanos (uz kājām,
ierīcēm, apģērba), un attiecībā uz uzraugiem tas, kā uzraudzīt paņēmienu
efektivitāti;
o
norobežojuma tīrīšana, gaisa priekštelpas un higiēnas ierīces; dziļā attīrīšana
(strādājot no augšas uz leju);
o
efektīva komunikācija (gan norobežojumā, gan ārpus);
o
atkārtota tīrīšana, ja norobežojums neiziet tīrības pārbaudi;
o
galīgās tīrīšanas pasākumi un norobežojuma nojaukšana.
·
Temats par elpošanas orgānu individuālo aizsarglīdzekļu izmantošanu jāpaplašina,
iekļaujot jautājumus par:
o
pozitīvā spiediena elpošanas orgānu aizsarglīdzekļiem
orgānu aizsardzība, tos apgādājot ar gaisu;
un/
vai
elpošanas
o
elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļu tīrīšanu / apkopi;
41
o
aizsargmaskas pielāgotību sejai un tās pārbaudes nozīmi un faktoriem, kas
var to ietekmēt vai mainīt, un par tās kontroli, pārbaudi, valkāšanu un
tīrīšanu, un kopšanu;
o
dažādiem elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu veidiem, to priekšrocībām un
ierobežojumiem;
o
ārkārtas pasākumiem, ja darba gaitā gaisa piegādes traucējumi (spiediena vai
saspiestais gaiss);
o
iespējamiem ierobežojumiem (piemēram, uz
elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu izmantošanā.
redzamību)
un
grūtībām
·
Apmācībā par ārkārtas situācijām jāietver arī šādi pasākumi:
o
palīdzības sniegšana ievainotajam vai saslimušajam azbesta norobežojumā;
o
avārijas (piemēram, ugunsgrēka gadījumā) evakuācija;
o
elektroapgādes vai iekārtu kļūmes (negatīvs spiediens, aizsargmaskas utt.);
o
noplūdes gadījumā ārpus norobežojuma;
o
ūdensapgādes traucējumi higiēnas ierīcēm.
·
Apmācībā par individuālā piesārņojuma attīrīšanu jāietver:
o
gaisa priekštelpu izmantošana, ieeja/ izeja no norobežojuma un sanācijas
iekārtas, kur tā var būt tieši saistīta ar norobežojumu vai atsevišķa;
o
individuālo
savākšana;
aizsarglīdzekļu
nomaiņa,
mazgāšanās
dušā
un
kombinezonu
o
sanācijas iekārtas uzturēšana labā kārtībā;
o
individuālā piesārņojuma attīrīšana nelaimes vai evakuācijas gadījumā.
·
Azbesta aizvākšanas darbos iesaistīto iekārtu pareiza izmantošana un apkope.
·
Citi iespējamie apdraudējumi, piemēram, azbesta demontāža augstas temperatūras
apstākļos, augstumā, pieejas iekārtu uzstādīšana un izmantošana uz augstām virsmām.
·
Būvgružu aizvākšana:
o
būvgružu iepakošanas procedūras maisos un ietinot;
o
droša izolācija (piemēram, ietīšana un/vai iepakošana maisos;
o
marķēšana;
o
droša pāreja caur gaisa priekštelpu un norādīto ceļu no norobežojuma droša
uzglabāšanas vietā;
o
būvgružu aizvešana no būvobjekta ar licencēta azbesta būvgružu savākšanas
uzņēmuma palīdzību uz apstiprinātu būvgružu izmešanas vietu;
o
pierādījumi par būvgružu izsekojamību, tos pārvadājot no būvobjekta līdz
izgāztuvei (piemēram, transporta kravas zīmes).
Tādu
nodarbināto,
attiecībā
uz
kuriem
jāņem
vērā
direktīvas
prasības
par
medicīnisko
uzraudzību, apmācībā jāiekļauj:
·
medicīniskās apskates prasības, ieskaitot medicīniskās apskates mērķi un nozīmi (kā
aprakstīts tālāk 19. nodaļā) un izziņu nepieciešamība, kurās norādīts, ka medicīniskā
apskate ir veikta;
·
informācija un padomi, ko varētu sniegt nodarbinātajiem pēc medicīniskās apskates.
42
Uzraugu un darba devēju apmācībā jāiekļauj arī:
·
laba plānošana;
·
iekārtu apskates un pārbaudes (piemēram, sanācijas iekārta, norobežojums, putekļu
ierobežotāji utt.) un kā atpazīt to kļūmes;
·
auditēšana darba gaitā;
·
šķiedru kontroles paņēmienu efektivitātes uzraudzība;
·
kompetences un apmācības nepieciešamības pārskatīšana;
·
reģistrācija un
·
vajadzība stingri uzraudzīt jaunos nodarbinātos.
Tāpat kā praktiskajā uzraudzībā, uzraugu un darba devēju apmācībā jāiekļauj 5. un 6. nodaļā
apskatītie jautājumi, t.i.,
·
riska
novērtējuma
(par
darbu
izpildītāju
un
citu
iedarbību)
un
darba
plāna
sastādīšana;
·
atbilstošie tiesību akti un noteikumi;
·
to uzdevumi un atbildība.
Visa azbesta demontāžas darbos iesaistītā personāla apmācībai ir jānodrošina izpratne par
gaisa paraugu ievākšanu un attīrīšanas rezultātu pārbaudi, ko veic azbesta demontāžas darbu
laikā un pēc tās (skatīt 16. nodaļu).
7.1. attēls.
Praktiska
apmācība
H
tipa
putekļsūcēja
izmantošanā,
lai
likvidētu
simulētu piesārņojumu (talka pulveri). Apvienotās Karalistes HSE sniegts attēls.
43
7.3
APMĀCĪBAS PROGRAMMA JŪSU UZDEVUMS
Ja nodarbināt vai kontrolējat personas, kuru darbs ir saistīts ar azbesta ietekmes risku, jums:
·
jānodrošina atbilstoša sākotnējā apmācība pirms darba sākšanas , kā norādīts iepriekš;
·
vismaz reizi gadā jānovērtē vajadzība atjaunināt zināšanas un darba procedūru vai
darba veida maiņas gadījumā jāveic novērtējuma uzskaite;
·
jāorganizē
regulāras
specifisku
uzdevumu
instruktāžas
(dažkārt
zināmas
kā
instruktāža darba vietā), īpaši tad, ja konkrētajam darbam ir neparastas īpatnības;
·
jāorganizē apmācība kompetenta apmācību sniedzēja vadībā (t.i., organizācija vai
persona, kurai ir zināšanas par attiecīgajiem pasākumiem un darba paraugpraksi un
apmācības prasmes);
·
jānodrošina
tas,
ka
katrs
apmācāmais
saņem
apmācību
tādā
valodā,
kuru
viņš
pietiekami saprot;
·
jāreģistrē veiksmīgi pabeigta apmācība, informācija par to ir pieejama katrai personai
būvobjektā;
·
jānodrošina atbilstoša būvobjekta uzraudzība un jo īpaši stingri attiecībā uz jauniem
darbu izpildītājiem.
Ja jūsu darbs ir saistīts ar azbesta iedarbības risku, jums:
·
pirms darba sākuma jāsaņem atbilstoša apmācība;
·
regulāri jāsaņem novērtējums par vajadzību atjaunināt jūsu zināšanas (vismaz vienu
reizi gadā) un tad, kad ir nopietnas darba veida izmaiņas;
·
jāinformē darba devējs, ja jums ir valodas barjera, kas var kavēt apmācības izpratni
(piemēram, vai jūsu darba devējs zina, kāda ir jūsu pamatvaloda?).
Ja esat darba inspektors, jums jāpārbauda, vai:
·
katram teritorijā nodarbinātajam ir apliecība par veiksmīgi pabeigtu apmācību;
·
ir dokumenti, kuros regulāri novērtēta katra nodarbinātā vajadzība pēc zināšanu
atsvaidzināšanas;
·
visu nodarbināto – cittautiešu apmācība ir notikusi tādā valodā (vai valodās), ko šīs
personas saprot pietiekami labi;
·
apmācību ir nodrošinājusi kompetenta apmācību organizācija vai persona.
44
7.4
INFORMĀCIJA
Saskaņā ar darbā ar azbestu nodarbināto aizsardzības Direktīvu 83/477/EEK, kura jaunākie
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/18/EK, nodarbinātajiem un viņu pārstāvjiem jāsaņem
atbilstoša informācija par:
·
veselības riskiem no azbesta vai azbestu saturošu materiālu iedarbības;
·
oficiāli noteiktajām robežvērtībām un vajadzību uzraudzīt azbesta daudzumu gaisā;
·
higiēnas prasībām, arī vajadzību atturēties no smēķēšanas;
·
piesardzības pasākumiem attiecībā uz aizsarglīdzekļu un aizsargtērpa valkāšanu un
izmantošanu;
·
īpašiem piesardzības pasākumiem, kas paredzēti azbesta ietekmes mazināšanai.
Visi šie jautājumi ir ietverti iepriekš ieteiktās apmācības saturā, bet informācijai par šiem
jautājumiem
(piemēram,
plakātiem,
paziņojumiem,
brošūrām)
atbilstošā
veidā
ir
jābūt
pieejamai darba vietā.
45
8
APRĪKOJUMS
8.1
APRĪKOJUMS
Ir jābūt pieejamam darbam piemērotam aprīkojumam, un būtiskais aprīkojums lielākās daļas
uzdevumu veikšanai ir uzskaitīts šajā sadaļā. Aprīkojums jāuztur labā darba kārtībā un tāpēc
tas ir jākopj, kā aprakstīts 8.3. sadaļā.
8.1.1
Zema riska darbs (par kuru nav jāpaziņo)
Zema riska ar azbestu saistīta darba (par kuru nav jāpaziņo), vajadzīgais aprīkojums ir:
·
materiāli, ar ko sadala un norobežo darba vietas teritoriju (lentas, barjeras, uzlīmes,
brīdinājuma zīmes);
·
materiāli pret piesārņojuma izplatīšanos (izturīgs 125 un 250 µm biezs polietilēns
[zināms arī kā 500 un 1000 mēroga polietilēns], koka, plastmasas vai metāla rāmji);
·
dūmu caurules mazu norobežojumu integritātes pārbaudei;
·
individuālie
aizsarglīdzekļi
(piemēram,
vienreizējās
lietošanas
kombinezoni;
mazgājami
zābaki)
un
elpošanas
orgānu
aizsarglīdzekļi
(piemēram,
azbestam
paredzētās
vienreizējās
lietošanas
elpošanas
orgānu
aizsardzības
maskas EN 149,
tips FFP3, vai EN405, pārbaudot individuālo pielāgotību sejai un nodrošinot iespēju
regulāri nomainīt aizsērējušos filtrus),
·
H – tipa putekļsūcējs, t.i., putekļsūcējs ar augstas efektivitātes gaisa filtriem (High
Efficiency Particulate Air (HEPA)), kas ražoti pēc starptautiskajām specifikācijām
izmantošanai saskarē ar azbestu;
·
putekļu ierobežotāji, piemēram, vietējā nosūces ventilācija, ko pievieno H tipa
putekļsūcējam putekļu savākšanai no caurumu urbšanas utt..;
·
atbilstošs
azbesta
būvgružu
konteiners
(piemēram,
atbilstoši
marķēti
plastmasas
maisi).
·
tīrīšanas aprīkojums un patērējamie materiāli (slapjās slaukāmās lupatas, putekļus
uzsūcošās lupatas, smalks, vakuuma ūdens smidzinātājs);
·
droša attiecīga daudzuma būvgružu uzglabāšana;
·
higiēniskais aprīkojums individuālajai piesārņojuma attīrīšanai (mazgājamās ierīces,
vēlams duša), un ir jāietver darba apģērba un aizsargtērpu glabāšana atsevišķi no ielas
apģērba (skatīt 8.1.2. sadaļu par individuālā piesārņojuma attīrīšanas ierīcēm, kas
vajadzīgas darbā ar azbestu);
·
patērējamie
materiāli
individuālajai
piesārņojuma
attīrīšanai
(dušas
želeja,
nagu
birstes, dvieļi);
·
ūdens filtrēšanas aprīkojums.
8.1.2
Papildaprīkojums, veicot darbu, par kuru jāpaziņo
Veicot ar azbestu saistītu darbu, par kuru jāpaziņo, ir vajadzīgs:
·
pilnīgs norobežojums (izturīgas polietilēna plēves, nožogojums, negatīvā spiediena
aparāts ar spiediena mērītāju, vienā dalībvalstī ir norādīts spiediena mērītājs, kas veic
nepārtrauktu rādījumu reģistrāciju);
46
·
norobežojumā ir jābūt skaidriem novērošanas paneļiem vai novērošanai ar slēgtās
ķēdes televīziju, lai varētu novērot darbu un nodarbinātos bez nepieciešamības ieiet
norobežojumā;
·
laba līmeņa apgaismojumam (pārvietojamiem, tīrāmiem gaismas ķermeņiem, kas ir
piemēroti izmantošanai norobežojumā);
·
dūmu ģenerators, lai pārbaudītu liela norobežojuma integritāti;
·
augstas efektivitātes pilnas sejas respiratori (ar iespēju pārbaudīt šā tipa elpošanas
orgānu aizsargierīces pielāgotību sejai) vai elpošanas aparāti ar gaisa barošanu;
·
individuālās
aizsardzības
aprīkojums
(vienreizējās
lietošanas
kombinezoni
un
mazgājami zābaki);
·
pilnīgi tīrāma sanācijas iekārta ar regulējamu apsildāmu dušu un atsevišķas zonas
tīrajam apģērbam un piesārņotā vienreizējās lietošanas darba tērpa savākšanai. Ir
jābūt izziņai par to, ka pirms ierašanās būvobjektā sanācijas iekārta ir iztīrīta un atzīta
par brīvu no piesārņojuma. Uz četriem darbu izpildītājiem, kas iesaistīti darbā ar
azbestu ir jābūt ne mazāk kā vienai dušai (sanācijas iekārtā);
o
azbesta izplatīšanos novērš notekūdeņu filtrēšana;
o
paraugpraksē (ko izmanto dās dalībvalstīs) ir piecu nodalījumu sanācijas
iekārtu, kurai ir divi dušas nodalījumi (12.4. sadaļā ir attēlota diagramma, kurā
ir parādīts izvietojums un attiecīgā izmantošana). Šī piecu nodalījumu sistēma
ir paredzēta darbu izpildītājiem, kas valkā ūdensnecaurlaidīgus, hermētiskus
virsvalkus,
kurus
nomazgā
zem
dušas.
Pēc
dušā
nomazgāto
mazgājamo
virsvalku novilkšanas, kurus var glabāt centrālajā nodalījumā, darbu izpildītājs
izmanto nākošo dušas nodalījumu. Plaši izmantota un pieņemama alternatīva ir
trīspakāpju iekārta ar dušu starp tīro daļu” un netīro daļu”; šī sistēma ir
piemērota darbu izpildītājiem, kuri izmanto vienreizējās lietošanas virsvalkus.
o
nosūces ventilācija ar augstas efektivitātes gaisa (HEPA) filtru rada gaisa
plūsmu (caur restēm) no sanācijas iekārtas tīrās daļas” uz netīro daļu”.
Automātiski aizverošās durvis nodrošina bloku nodalījumu. Aukstos gadalaikos
„tīrā daļa” ir jāapkurina, lai nodrošinātu piemērotu siltu vidi, kur pārģērbties un
nomazgāties;
·
negatīvā spiediena aparāts (nosūces ventilators ar augstas efektivitātes gaisa (HEPA)
filtru), lai nodrošinātu ventilāciju uz iekšpusi norobežojumā, ar kontrolierīci spiediena
uzturēšanas pārbaudei. Labākā prakse (kas norādīta vienā dalībvalstī) ir izmantot
nepārtrauktas reģistrācijas kontrolierīci (piemēram, kas reģistrē spiediena atšķirības
uz papīra). Vienā dalībvalstī ir prasības, ka negatīvā spiediena aparātam ir jāatbilst
valsts kvalitātes standartam (British Standards Institution; PAS 60 2. daļa).
·
attiecībā uz darbu, par kuru jāpaziņo (12. nodaļa) dalībvalsts iesaka avārijas strāvas
ģeneratoru galveno elektroierīču darba nodrošināšanai (negatīvā spiediena ventilācija,
apgaismojums
utt.
norobežojumā
un
atbilstošas
ūdens
tvertnes,
lai
nodrošinātu
ūdensapgādi
individuālajai
piesārņojuma
attīrīšanai)
īpaši
vāji
saistītu
azbestu
saturošu materiālu aizvākšanai. (Ierīces drīkst darbināt tikai atbilstoši apmācītas un
kompetentas personas.);
·
putekļu
ierobežotāji
ūdens
iepildīšanai
azbestu
saturošajā
izolācijā
pirms
tās
demontāžas, kā arī azbestu saturošu materiālu virsmu apsmidzināšanai;
·
droša attiecīga daudzuma azbesta būvgružu glabāšana.
47
Šis saraksts nav izsmeļošs, bet norāda aprīkojuma daudzumu, kas vajadzīgs aizsardzības
nodrošināšanai pret azbesta iedarbības risku. Pārējais aprīkojums (piemēram, ugunsdzēšamie
aparāti un pirmās palīdzības komplekti) arī būs vajadzīgi.
8.1.attēls. Ūdens filtrēšana, to izlaižot no sanācijas iekārtas. Apvienotās Karalistes
HSE sniegts attēls.
8.2
ELPOŠANAS ORGĀNU AIZSARGLĪDZEKĻU IZVĒLE UN IZMANTOŠANA
8.2.1
Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu izvēle
Direktīva (2003/18/EK) paredz, ka, ja tādu darbību rezultātā kā labošana, apkope, nojaukšana
un
aizvākšana,
radusies
azbesta
koncentrācija
gaisā
pārsniedz
ietekmes
robežvērtību
(6.3. sadaļa), tad darba devējam ir jānosaka turpmākie pasākumi nodarbināto aizsardzībai, arī
to, ka nodarbinātajiem tiek izsniegtas atbilstošas elpošanas orgānu un citi individuālie
aizsarglīdzekļi, kuri ir jāvalkā. Tādēļ, pamatojoties uz riska novērtējumu (5. nodaļa), ir
jāizvēlas atbilstošas elpošanas orgānu aizsargierīces. To izvēles, izmantošanas un apkopes
pamatnostādnes ir noteiktas atbilstīgi standartam EN 529.
Izvēles pamatā jābūt šādiem principiem:
·
koncentrācijai maskas iekšpusē ir jābūt, cik iespējams, zemai, un jebkurā gadījumā tā
nedrīkst pārsniegt ietekmes ierobežojumu, un
·
aizsarglīdzeklim jābūt piemērotam nodarbinātajam un apstākļiem, kuros attiecīgā persona
strādās:
o
darba veidam, piemēram, vajadzīgajam kustību apjomam, kā arī jebkuriem šķēļiem
vai ierobežojumiem;
o
apstākļiem būvobjektā, piemēram, piemērotība pieejai un lai pārvietotos darba vietā;
o
individuālām sejas īpatnībām;
o
nodarbinātā veselības stāvoklim;
48
o
laikposmam, kurā nodarbinātais izmantos aizsarglīdzekli, un
o
ērtai konkrētā būvobjekta apstākļos, lai vajadzīgajā laikposmā nodarbinātie tos pareizi
valkātu.
Dalībvalsts iesaka lietot:
·
elpošanas
orgānu
vienreizējās
lietošanas
aizsarglīdzekļus
(EN FFP3)
vajadzētu
ierobežot
līdz
tādām
situācijām,
kurās
koncentrācijas
NEPĀRSNIEGS desmit reizes no robežvērtības un kurās ir paredzams, ka
iedarbība būs relatīvi neilga. Maskas elastība nodrošina labu komfortu, bet
var maska deformēties īpaši apjomīgā darbā – un tas var novest pie sūces,
lai gan aizsargmaskai jāaizsargā seja;
·
pusmasku, kas aprīkota ar P3 filtru, nodrošina nedaudz labāku aizsardzību
nekā vienreizējās lietošanas elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi, jo nodrošina
labāku sejas izolāciju;
·
ar baterijām darbināmās elpošanas orgānu aizsargierīces (kapuces vai blūzes)
ar P3 filtru ir piemērotākas ilgam darba periodam vai grūtākam darbam.
·
pilnas sejas maskas (vai komplekti) ar saspiestā gaisa apgādi (zināmas kā
saspiestā gaisa elpošanas aparāti) būtu jāizmanto tad, ja ir pārliecība par to,
ka koncentrācija 50 reižu pārsniedz ietekmes robežu.
Apvienotajā Karalistē sniedz tabulas ar aizsardzības faktoriem, kuras var izmantot izvēloties
labāko
aizsardzību,
kas
būs
atbilstoša
situācijai,
skatīt
turpmāko
8.1
un
8.2. tabulu.
Aizsardzības
faktori
šajā
tabulā
paredz,
ka
standarta EN FFP3
vienreizējās
lietošanas
aizsargmaskas nav piemērotas, ja ir paredzams, ka koncentrācija gaisā 20 reižu pārsniegs
iedarbības robežu. Saspiestā gaisa elpošanas aparāts (vai autonomais elpošanas aparāts) ir
jāizmanto tad, ja ir paredzams, ka koncentrācija gaisā 40 reižu pārsniegs ietekmes robežu.
Sejas aizsargmasku lietderība (piemēram, filtra maskas, pilnas sejas un pusmaskas) lielā mērā
ir atkarīga no labas izolācijas starp valkātāja sejas ādu un aizsargmasku. Tā kā cilvēka sejas
forma cilvēkiem ir atšķirīga, viena konkrēta izmēra vai veida elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
visiem nederēs. Tādēļ ir svar